މުޙައްމަދު ނައުރިފް

885 ލިޔުން

ސޮނޭވާފުށިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެވަަނަ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވެއްޖެ

ސޮނެވާފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭދަފުށީގެ ގިނަމަގުތައް ތާރުފަށަލަ އަޅާ މިންވަރަށް ތައްޔާރު ކޮށްފި

ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ބ.އަތޮޅުގައި ތިބި 79 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

އޭދަފުށީގައި އަވިން ކަރަންޓް އުފައްދުމަށް އާއްމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

އޭދަފުށީގައި ހެދި ކޯވިޑް ސެންޓަރގެ އިންސްޕެކްޝަން ނިމި ޓެސްޓް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި

ކޯވިޑްއާ ގުޅިގެން ހަނިފަރުބޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަދުވާނެ

އޭދަފުށީގައި ތައްޔާރުކުރާ ކޮވިޑް މަރުކަޒުން މިމަހު ހިދުމަތް ދެނީ

ބ. އޭދަފުށީގެ މަގުތަކުގެ ދުވާރު ފުޅާކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ކޯވިޑް19 - އޭދަފުށިން 70 ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި އާއްމު ވިޔަފާރިތައް އޭދަފުށީގައި ހުޅުވާލައިފި

އޭދަފުށިން ގެބުނު ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ، ކުއްޖާގެ ޙާލު ސީރިއަސް

ކޮވިޑް 19 އަށް ބ. އަތޮޅުގެ އާންމުނާ ރިސޯޓްތައް ހޭލުން ތެރިކުރަނީ

ކުނިނައްތާލަން ޒޯން 2 ގައި ހެދިސެންޓަރުގެ ޖާގަކުޑަވެ ޙައްލެއް ނުލިބި

ކުނި ނައްތާލުމާގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބ. އޭދަފުށީގައި

އޭދަފުށިން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް 664 މީހުން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

ބ. މާޅޮހު ގޮޑުދޮށް ގިރައި ނާޒުކު ޙާލަތަކަށް ހިނގައްޖެ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އީކޯ ސެންޓްރޯ ބ.މާޅޮހުގައި ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކުނީގެ މައްސަލަ: ރައީސް ނަޝީދު

1 2 ... 32 33 34 35 36 37 38 ... 44 45