މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

"ސޮނޭވާ ނަމޫނާ ބ" : ކިހާދޫއާއި ދަރަވަންދޫގައިވެސް ކުނި އެންދުން ހުއްޓާލައިފި

ރ.އިނގުރައިދޫ އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިރަނީ

ބ.އޭދަފުށިގައި ޤާއިމްކުރި "އަމާންވެށި" ހުޅުވައިފި

ބ.ހިތާދޫ ފެނުގެ މައްސަލައަށް 22 އަހަރުފަހުން ހައްލެއް

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމަށް އޭދަފުށިން ބިމެއް ދީފި

އޭދަފުށި ކުނީގެ މައްސަލަ : މޫދަށް އެޅި ކުނި ގަސް ކާނާއަށް

ސޮނެވާ ކުންފުނިން ނ އާއި ބ.އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ބައެއް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގައި ސަރުކާރު އަވަދިނެތި

ގެސްޓް ހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވުމުގައި އިތުރު ލުއިތަކެއް

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް ގުޅިގެން 6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގަނީ

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީއާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ފަސޭޙަތަކެއް

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީގައި ތިބި 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފުޅަދޫގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ބަނދަރާއެކީ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ނުހެދޭ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް އައިޖީއެމްއެޗްއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަނީ

އޭދަފުށީން ގޯއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ޑިސެމްބަރުމަހު ލިސްޓް އާއްމުކުރާނެ: ކައުންސިލް

ދަރަވަންދޫއަށް ގެސްޓުން ގެނައުން ކައުންސިލުން މަނާކޮށްފި

ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ދެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން: ޑރ ނަޒްލާ

ބ ފެހެންދޫގައި ހަދާ ބަނދަރާއި އެކު ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުން ނިމުމަކަށް

ބ ފުޅަދޫ އާއި ފެހެންދޫގެ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލު ކުރި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ

1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 ... 51 52