މުޙައްމަދު ނައުރިފް

669 ލިޔުން

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށިން ހޯދައިފި

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ދޮންފަނު ރޮއްވާލުމަށްފަހު، ކިހާދޫ ފައިނަލަށް

ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫ ބަލިކޮށް، ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕުގެ ފައިނަލަށް އޭދަފުށި

ފެހެންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި!

އޭދަފުށީގައި ބެޑްމިންޓަން ވައި،ޑީ،ޕީ ކުރިއަށްގެންދެވިއްޖެނަމަ ޤައުމީ އެތައްކުޅުންތެރިންނެއް ނެރެވޭނެ

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް، އެންމެ ފަހު ޗެމްޕިއަން ގޮއިދޫ އާ ކިހާދޫ ބައްދަލު ކުރި މެޗް އެއްވަރުވެއްޖެ

ބ. އަތޮޅުގެ 13 ރަށަކުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ރީތި ތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަންތާ އާލާވާގޮތް ހޯދިއްޖެނަމަ މިހާރައްވުރެ ބޮޑު ޢާމްދަނީއެއް މުޅިރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ - ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ މަންތާ ފެސްޓިވަލް މާދަމާ ދަރަވަންދޫގައި ފަށަނީ

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ތުޅާދޫގައި ފަށައިފި

ގްރާސްރޫޓް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްއަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުން ކުދިންގެ އަޙްލާގަށް ބަދަލުގެނުވި ޕްރޮގްރާމެއް - ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

އޭދަފުށީ ދާރުލް ފުރްޤާން ޤުރުއާން ކުލާހުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އައިމިނަތު ޒާރާ ސަމީރު ހޮވިއްޖެ

އޭދަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ހަބެއް - ސާންތީ

އަންނަ އަހަރު ސެޓިފިކެޓް ލެވަލް 3ގެ ތިން ކޯހެއް ހިންގާނަން - ޓިވެކްް

މަންތާ ފެސްޓިވަލަށް ބ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކުން ބޮޑު ތަރުޙީބެއް!

ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓެއްގައި ޖެހި ދޯންޏެއް އަޑިއައް ހިނގައްޖެ

ބ ކިހާދޫ ޓިވެކް ސެންޓަރުގެ 2018 އިގެ ދަސްވެނިވުން

ކިހާދޫގައި ހުންނަ ޓިވެކްއިން ދަސްވެނިވި 44 ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ފޮޓޯ ގެލެރީ : ބ. އޭދަފުށީ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު

1 2 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34