މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ކުރީކޮޅު ނިންމާލެވޭނެ

ކިހާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހަށް ނިންމަނީ

މިލަދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ

އާ ވަސީލަތްތަކާއެކު ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތަށް ހަރުދަނާކަން

ހިންމަފުށި ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާވެ ގަމީރާގެ މިސްރާބު ނަފާ ލިބޭ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް

ބ.ދޮންފަނު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ދެމަސްތެރޭ ނިމޭނެ

ވާރޭފެން ނެގުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

މާޅޮހު ރައްޔިތުން، ޒަމާނީ ބަނދަރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ކުނިން އާމްދަނީ ނެރެވޭނެކަން ދައްކައިދިނުމަށް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވަނީ

"ދަރަވަންދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް އަންނަމަހު ފެށޭނެ"

ބ.ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖަނަވަރީމަހަށް ނިންމާލެވޭނެ

އޮޅުވެލިފުށީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބ.މާޅޮހު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ށ ފީވަކު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ހަފްތާއެއްތެރޭ ނިމޭނެ

"23 ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި 34 ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް"

ފައިނުގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން

ބ.އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ދެމެހެއްޓެނި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާ ނުލެވުން

ދަރަވަންދޫ އިމަރޖަންސީ މެޑިކަލް ސެންޓަރ އަންނަމަހު ހުޅުވަނީ

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށީގައި ހިލަ ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1 2 ... 26 27 28 29 30 31 32 ... 51 52