މުޙައްމަދު ނައުރިފް

787 ލިޔުން

އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި އިތުރު މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ދަރަވަންދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް 19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މިއަހަރު މަންތާ ފެސްޓިވަލް ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ބ.ހިތާދޫގައި ސަރުކާރުން ހެދި ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމަޑީގެ ދުވަސް ބ.އަތޮޅުގައި ފާހަގަކޮށްފި

އޭދަފުށީ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިން އުމުރުން ދުވަސްވީމީހާ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ލޮބީން ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެލާ ސިޓީ ހޯދައިފި

ކުޑަރިކިލު، ކިހާދޫ، ދޮންފަނު : ލަފާފުރުމުގައި، އުފުލި ޒަމާންވީ ތަކުލީފު ނިމުމަކަށް

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށީ ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިން 81 އަހަރުގެ މީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

ބ.އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅާ ނިންމާލައިފި

ބ.އޭދަފުށި ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެރަށުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ބ.އަތޮޅުން މިހާތަނަށް 26 މީހަކުވަނީ ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި

ހިތާދުއާއި ތުޅާދޫން އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބ.ދަރަވަންދޫގައި ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް

ބ.ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ޒުވާނަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަނިފަރު ފަތުރުވެރިންނަށާ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި 2 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19: ތުޅާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރިމީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ފުނަދުއާއި އޭދަފުށީގެ، ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހުޅުވައިފި

1 2 ... 26 27 28 29 30 31 32 ... 39 40