މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1010 ލިޔުން

އަންނަ އަހަރު ފުޅަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ - އެމްޓީސީސީ

އިހުގައި ކާޑުގުދަން ހުރި ސަރަޙައްދުން ބޮލިވަޅެއް، އޭރު އެއީ ފައިސާ

މި 5 އަހަރު ނިމޭއިރު ބ.އަތޮޅުގެ ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު ރަގަޅުވާނެ - ސަޢީދު

ފުޅަދޫ ވިޔަފާރިވެރިން މިހާތަނަށް ތިބީ ކަރަންޓުން މަޙްރޫވެފައި - ފެނަކަ

ފެނަކަ ރ.މީދޫ ބްރާންޗުގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ބ.ކަމަދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ހޮޅި އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފެނުގެ ނިޒާމަކަށް ކުރި، 22 އަހަރުގެ އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް

ކުދި ބިންތަކުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

ބ.ފެހެންދޫ ބަނދަރު ބޭނުން ކުރަންފެށި ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް

ދަރަވަންދޫ ފެނުގެ މަޝްރޫޢު ނިމި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ބ.ކެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އާރްއޯ ބިލްޑިންގގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އާ ކަމެއް ނޫން! "ބުރުނީ ފަޅުން ރާގޮނޑި ނުހިފާ ހުޅަނގެއް ނާދޭ"

ބ.އޭދަފުށްޓާއި ކަމަދޫ މޮނިޓަރިންއަށް

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އަލަށް އިތުރުކުރާ ބަޔާއެކު ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ

ހިންނަވަރު ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި އެންމެ މުހިއްމުކަމެއް ދޭނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް: އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

ބ.ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވަށް 10 އަހަރު، މުސްތަޤުބަލު އޮތީ ކިހިނެއް؟

ފެހެންދޫ ބަނދަރަށް އަރާ ފޭބުމަށް ހަދާ ބްރިޖް ސްލެބްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށީގައި އޮތް ކާފިއުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

1 2 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 50 51