މުޙައްމަދު ނައުރިފް

787 ލިޔުން

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އީކޯ ސެންޓްރޯ ބ.މާޅޮހުގައި ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކުނީގެ މައްސަލަ: ރައީސް ނަޝީދު

ބ. މާއްޑޫ ބެލެހެއްޓުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ކުލަބު އޭދަފުށިން މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރަނީ!

ސާންތި އާއެކު އޭދަފުށީ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

އައު އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އޭދަފުށިން ގޯތި ދޫކުރަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ކޯޗަކަށް ސާންތީ ހަމަޖައްސައިފި

ބ.ފުޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ އަމާޒަކީ 10000 ފަތުރުވެރިން - ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް

އެކްސިޑެންޓުގައި އަޑިއަށް ދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓްގައި ގެއްލުނު ނަޞްރުﷲގެ އެންމެ ފަހު ކޯލް ލިބުނީ އަންހެނުންނަށް!

ތުޅާދޫ ފެހިކުރުމުގައި ކިހާދޫގެ އެހީތެރިކަން

ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު ރާއްޖޭގައި އެބައޮތް، ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ: ޓިމް ކޭހިލް

ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ބުނަނީ އޭދަފުށީގައި ރަނގަޅު ކުރިމަގެއް އެބައޮތްކަމަށް!

ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން: ހިތާދޫ ކައުންސިލް

ބ. ހިތާދޫގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ގޭގެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިއްޖެ

އޭދަފުށީ ފަޅުތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފަތްތަކެއް ފެނުން

ބ.އަތޮޅު އަނގަފަރު ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ސާވޭ ކުރަން ފަށައިފި

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް ހުޅުވާ މެޗް ޑިސެމްބަރ 1 ގައި ފަށާނެ

އޭދަފުއްޓާއި އެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗް މާޒިޔާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

1 2 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 39 40