މުޙައްމަދު ނައުރިފް

896 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި ހަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި ފުޅަދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށީގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ

ބ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

އޭދަފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މާޗްމަހު ނިންމާލެވޭނެ: އެމްޓީސީސީ

އޭދަފުށި ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ބ.ކެންދޫއިން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް

ބ.އަތޮޅުގައި ކޯވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

މެޑިކަލް ހަދަން ދާ މީހުން އަމަލުކުރުމުގެ އުސޫލު ހަރުދަނާކޮށްފި

އޭދަފުށީގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ކޯވިޑް-19 : ކެންދޫ މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފި

މިދިޔަ މަހު 10 މީހަކަށް ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދީފައިވޭ

ކޯވިޑް-19 : ބ.ކެންދޫއަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : އަނަންތަރަ ރިސޯޓުން އިތުރު 7 މީހަކު ފަރުވާއަށް

ބ.ދޮންފަނުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށައެޅި ފޯމްތައް އަންނަމަހު ވިލަރެސްކުރަން ފަށަނީ

ބ.ގޮއިދޫގެ ރީތި ދޮންވެލިގަނޑު ދެލިން ކަޅުވެފައި

އޭދަފުށިން 2 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިިވްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ގޮތްޕެއް އޭދަފުށީގައި ޤާއިމް ކުރަނީ

ދިރިއުޅޭގޭގައި ނަރުދަމާ ޖަންގްޝަންތަކަށް ޖާގަދިނުމަށް ނިމުމެއް

ބ.އޭދަފުށިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

ބ.ދަރަވަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސަރވޭތައް ނިންމާލައިފި

1 2 ... 27 28 29 30 31 32 33 ... 44 45