މުޙައްމަދު ނައުރިފް

781 ލިޔުން

އޭދަފުށީގައި އަވިން ކަރަންޓް އުފައްދުމަށް އާއްމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

އޭދަފުށީގައި ހެދި ކޯވިޑް ސެންޓަރގެ އިންސްޕެކްޝަން ނިމި ޓެސްޓް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި

ކޯވިޑްއާ ގުޅިގެން ހަނިފަރުބޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަދުވާނެ

އޭދަފުށީގައި ތައްޔާރުކުރާ ކޮވިޑް މަރުކަޒުން މިމަހު ހިދުމަތް ދެނީ

ބ. އޭދަފުށީގެ މަގުތަކުގެ ދުވާރު ފުޅާކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ކޯވިޑް19 - އޭދަފުށިން 70 ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި އާއްމު ވިޔަފާރިތައް އޭދަފުށީގައި ހުޅުވާލައިފި

އޭދަފުށިން ގެބުނު ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ، ކުއްޖާގެ ޙާލު ސީރިއަސް

ކޮވިޑް 19 އަށް ބ. އަތޮޅުގެ އާންމުނާ ރިސޯޓްތައް ހޭލުން ތެރިކުރަނީ

ކުނިނައްތާލަން ޒޯން 2 ގައި ހެދިސެންޓަރުގެ ޖާގަކުޑަވެ ޙައްލެއް ނުލިބި

ކުނި ނައްތާލުމާގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބ. އޭދަފުށީގައި

އޭދަފުށިން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް 664 މީހުން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

ބ. މާޅޮހު ގޮޑުދޮށް ގިރައި ނާޒުކު ޙާލަތަކަށް ހިނގައްޖެ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އީކޯ ސެންޓްރޯ ބ.މާޅޮހުގައި ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކުނީގެ މައްސަލަ: ރައީސް ނަޝީދު

ބ. މާއްޑޫ ބެލެހެއްޓުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ކުލަބު އޭދަފުށިން މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރަނީ!

ސާންތި އާއެކު އޭދަފުށީ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

އައު އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އޭދަފުށިން ގޯތި ދޫކުރަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

1 2 ... 27 28 29 30 31 32 33 ... 39 40