އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

"ތިނަދޫ ރައްޔިތުންތިބީ ރައީސް ޔާމީނާއެކު"

ބްރިޖަށްދާ މަގުގައި 450 ގަސް އިންދަނީ

ޚާރިޖީ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ނިންމުންތަކަށް ބުރުއަރާ - އާޒިމާ

"މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަންޖެހެނީ ޙާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތީ"

އީޔޫ ޕާލަމެންޓްގެ ޤަރާރުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް!

ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރާ ކޮޓަރި ބަގްކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ހައިކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޙަސަން ޢަލީ އައްޔަންކުރުމަށްނިންމައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ހުށައެޅި އިސްލާޙު ބަލައިގަނެ ކޮމެޓީއަށް

އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ނަޝީދު ވަނީ ސަރުކާރާއިއެކު ސިއްރު މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފައި

"ތަރިކަ"- އެތައް ޖީލުތަކަށް ފައިދާވާނެ މަޝްރޫޢެއް

މިއަދަކީ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް

ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ހިމާޔަތްދޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭ

އެޗް.އާރ ދާއިރާގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑް 2 ފަރާތަށް

"ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ"

"ފަލަސްތީނާއި ސީރިއާގެ މައްސަލަ ހައްލުނުކުރެވުމަކީ ލަދެއް"

އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވަނީ

"ރާއްޖެ ބަނޑަށްޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވީ އޮޅުވާލަން"

ރާއްޖޭގައި ހަޅުތާލު ކުރަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް ނެތް - މުޢިއްޒު

ތަހްޤީޤަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު މެލޭޝިޔާއިން ހޯދަނީ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 42 43