އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް

ޙައްޤުތަކާއެކު ޒިންމާތަކެއްވާކަން ދެނެގަންނަންޖެހޭ!

ސުޕްރީމް ކޯޓް ރިސެސްއަށް ހިނގައްޖެ

ޓްރަމްޕްގެ ނިންމުން- އިސްލާމީ އުންމަތަށް ހުރި ގޮންޖެހުމެއް!

އުމަރު ނަސީރު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރަނީ

"ސަސްޕެންޝަން އުވާލަންދެން ޝަރީއަތްތައް މެދުކަނޑާ ނުލެވޭނެ"

"ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ 3 މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ"

9 މެމްބަރުންގެ ޝަރީޢަތް ޖެނުއަރީ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކެއް!

ޢާންމު ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ދަށު ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމުކުރަނީ

"މުހިންމުކަމެއް ނިންމުމަށް" މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މިއަދާއި މިރޭ

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް

ސިވިލް ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓުން 246 މުވައްޒަފުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

"ސަރަހައްދީ އެންމެ ވަރުގަދަ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވުމަކީ އަމާޒެއް"

އޭސީސީން މި އަހަރު 815 މައްސަލަ ބަލައިފި

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލައިގަނެފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީއެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރަނީ

"ޤައުމީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ވާހަކަތައް ޕީއެސްއެމުން ގެނެސްދެނޭ"

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 42 43