އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

ހައްދުފަހަނައެޅުން ކުޑަކުރުމުގެ ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

"ހިޔާ" ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމް ކިޔޫގައި މަޑުކުރުމެއްނެތި ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ - ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

"ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް" ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކަކާއެކު ޚިދުމަތުގައި 1 އަހަރު

"ނުވާނެ" ވިސްނުން ބަދަލު ކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން - މިނިސްޓަރ ސަޢީދު

"ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ 12 ކެޓަގަރީއަށް އާދީއްތަދުވަހު ފޯމް ދޫކުރަނީ

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް އަލަށް އައްޔަންކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން ހުވާކޮށްފި

"ނަސަންދުރަ ބިން ކުއްޔަށްދިން މައްސަލަ މިދަނީ ތަޙްޤީޤް ކުރަމުން"

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މައި މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށައެޅުމާއެކު އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ފިނޭންސަށް ހުށައަޅައިފި

އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ޤައުމު ވިއްކާލާ މީހުންގެ ފިކުރަށް ސިފައިން ދީލައެއް ނުލާނެ

އިޤްތިޞާދީ ސިނާޢަތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިފާއީ ހަރުދަނާކަން އަސްކަރިއްޔާގައި ޤާއިމުކުރަނީ

ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ޤާޟީކަމަށް 4 ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލަން ނިންމައި، ޕާޓީތަކަށް ދައުވަތު ދީފި

ކޯޓުތަކަށް ނުވަދިހައަށްވުރެ ގިނަ މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ހުށައަޅައިފި

ފިކުރީ ހަނގުރާމަތަކުގެ ސަބަބުން ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ކޮށްފާނެ އަސަރަކަށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އޮތީ ތައްޔާރަށް- ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު

ވަޒީފާއެއްނެތި، މުޖުތަމައުތެރޭގައި ގިނަވެފައި ތިބޭ ޒުވާނުންނަށް ސިފައިންގެއިން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަނީ

ރިސޯޓްތަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ސިފައިން ޚާއްޞަ ލޯންޗެއް ބަންނަނީ

އިސްލާމްދީނާ ތޮޅެނީ ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން ނަގާލަން - ހޯމް މިނިސްޓަރ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 42 43