އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޖުލައިމަހު ހުޅުވާލަނީ

"މަޖިލީހުން ފާސްކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ކުއްލި ޙާލަތު ދެމިއޮންނާނެ"

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާގުޅޭ ޤާރާރު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ޤަރާރު ސަލާމަތާއިބެހޭ ކޮމެޓީއަށް

ޙުތުބާގައި ޝަރީޢަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ނުހުންނާނެ - މިނިސްޓަރ

މަޖިލީހަށް ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވަކި މަންޒަރެއް ދެއްކުމަށް

ނަޝީދުގެ ވާހަކަތަކަށް ޗައިނާއިން ހޫނު ރައްދެއް!

"ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ބިދޭސީން ބައިވެރިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން"

"ތާރީޚްގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ޤައުމަށް ދީފައިވަނީ ނަޝީދު"

"ދެރައީ ޣާޒީ، ބާޣީއެއްގެ ގޮތުގައި ތާރީޚްގައި ލިޔަން ޖެހިދާނެތީ"

މާޟީގެ ޙާދިސާތަކުން އިބްރަތް ޙާޞިލްކުރަންޖެހޭ

ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ބޭރުގެ 2 ނޫސްވެރިއަކު ހިފަހައްޓައިފި

6 ދުވަސްތެރޭގައި ޕީޕީއެމާ 4000 މެމްބަރުން ގުޅިއްޖެ

ރައީސް މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޙާލު ރަނގަޅު - އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް

މިމަހުން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

ނާއިބުރައީސް ޖިހާދު ހުންނެވީ ރައީސާއެކު ސާބިތުވެ - ސަރުކާރު

އަމުރު ތަންފީޒުކުރާކަމަށް ޕީޖީންވެސް ހާމަކޮށްފި

ކޯޓްތަކުގެ ޙުރުމަތް ސަރުކާރުން ނަގަހައްޓާނެ- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

"އެއީ އުކުޅެއް، ދައްކަނީ ޤާނޫނީ ބުރަދަނެއް ނެތް ވާހަކަ"

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 42 43