އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

ފުލުހުންގެ އިސް މަޤާމްތަކެއް ފުރުއްވި ބޭފުޅުންތަކެއްގެ ނަން ޣައްދާރުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔަން ޖެހޭކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް - ހޯމް މިނިސްޓަރ

200 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓްފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އަކްރަމް ހަމަޖައްސައިފި

ޢަރަބިލީގާއި ގުޅުމަށް ރާއްޖެއަށް ދައުވަތުދީފި

"ޢަލީ ޙަމީދާ ގުޅުންހުރި ގެއަކުން 38 މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނުނު"

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަސްކަރީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މެލޭޝިއާއަށް

ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ ބަލިމީހުންގެ ހާލު ބައްލަވައި ލައްވައިފި

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ 173 ފަރާތަކަށްދީފި

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް އެހެން ޤައުމުތަކާ އެއް ހަމައެއްގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރަން ޖެހޭ – ފަނޑިޔާރު ޢަރީފް

ޣައްޒާގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ދިވެހި ދިދަ ވިހުރުވާލައިފި

ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފޯނު އަތުލައިގެންފި

ސިފައިންގެ އަހަރީ ބަޑި މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޕާޓީތަކާއެކު ބާއްވަން ނިންމި ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު ޢާމްދަނީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވެއްޖެ

ޕީޕީއެމް ޖަގަހައިގަ ރޯކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުންގެ ޗުއްޓީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސާ އުސޫލު އުވާލައިފި

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކުގައި 1.8 ބިލިއަން ލިބެންޖެހޭ - އޭސީސީ

ރާއްޖެއާ ޕާކިސްތާނުގެ ގުޅުން އެންމެ ބަދަހިވީ މިސަރުކާރުގައި

1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރަކީ ތާރީޚްގައި ކުރިމަތިވި އެންމެބޮޑު ޢުދުވާން

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 43