އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

ކުރީގެ ބަންޑާރަނާއިބު ސުޢޫދު ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރި، ފެނިގެންދިޔައީ ޤައުމީ ރޫޙް - އެޗްއާރސީއެމް

ރައްޔިތުންގެ ބަސް ސާފު، ނަތީޖާ ޤަބޫލުކޮށްފިން - ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖޭގައި ޣައިރުދީންތަކުގެ ފޮތްތައް ހިމެނޭ ލައިބްރަރީއެއް ހުޅުވުމަށް ނަޝީދު މަޝްވަރާކުރިކަން ފަޅާއަރައިފި

އާ ރަންވޭ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބުރިޖު ބަންދުކުރަނީ

ރިޔާސީ ބަހުސްއާ ގުޅިގެން ޕީއެސްއެމަށް އަމާޒުވި ފާޑުކިއުންތައް ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - އިކްރާމް

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން މާލެއަތޮޅަށް ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި

ރައީސް ޔާމީން، ތިނަދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަރައްޤީގެ 7 މަޝްރޫޢު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެއައި އީޔޫ ޕާލިމެންޓް މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޖަލުގައި އަނިޔާކުރުމުގެ ސަޤާފަތް ނައްތާލީ މިސަރުކާރުން - ހޯމް މިނިސްޓަރ

ރައީސާ ދެކޮޅަށް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން - ތަރުޖަމާނު

ބުރިޖު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށްވެސް ދައުވަތު ދީފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އިންނަމާދޫ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

އެއަރޕޯޓް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ޖީއެމްއާރު ޝޯޓްލިސްޓެއް ނުކުރޭ، އެއީ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް - ރައީސް

ވޯޓާރސް ރަޖިސްޓްރީ އިޢުލާންކުރުން ލަސްވީ ބަޔަކު ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރުމުން - އީސީ

މިހާތަނަށް 78 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރީރަޖިސްޓްރީވެއްޖެ

ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ނުކުރިނަމަ މާ ފާގަތި ދުވަސްތަކެއް ހޯދައިދެވުނީސް - ރައީސް ޔާމީން

ފިޔަވަޅުއަޅާ ލިސްޓަކީ ދޮގެއް، އިންތިޚާބަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެ - އީޔޫ

ފިޔަވަޅު އަޅާ ލިސްޓެއް ނެތް، ޣައްދާރުންގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ ނަޝީދުގެ ނަން - ޑރ. ޝައިނީ

ރިޔާސީ ބަހުސްގެ ދަޢުވަތު 2 ކެނޑިޑޭޓުންވެސް ޤަބޫލުކުރައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 42 43