އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

ދިޔަމިގިލީގައި ދަގަނޑު ފިލައެއް ވެއްޓި މީހެއްގެ ފައިގެ އިނގިލިތައް ބުރިވެއްޖެ

އިމިގްރޭޝަނުން ތަފާސްހިސާބުތައް އާންމުކުރަން ފަށައިފި

އެޗްޕީއޭއާއި އެމްއެފްޑީއޭއަށް ވެރިން އައްޔަންކޮށްފި

ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ތެރެއަށް މަދިރިބޭސް ލީކުވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވެއްޖެ

"ދިވެހި އަދަބީ ފަންނުތައް ދުނިޔެއަށް ދެއްކޭނެ މަގު އިތުރަށް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ"

ބުރިޖާއި ހައިވޭގައި ސްޕީޑް ކެމެރާ 3 މަސްތެރޭގައި ހަރުކުރާނަން - ފުލުހުން

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރަސްރަނި ބަގީޗާ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަތައް ބާތިލުކޮށްފި

ރައީސްގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ލިބޭނެ - ފޮރިން މިނިސްޓަރ

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން އުގެއިލްގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް މިނިސްޓަރަށް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާޠިލުކޮށްފި

އާ ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިނުގަތުމަށް ނިންމަވައިފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޠަލްހަތުވެސް ދޫކޮށްލައިފި

ފްލެޓް ބެހިގޮތް އައު ސަރުކާރުން އަލުން ބަލާނަން - މާރިޔާ

12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑިވެސް ނުގެއްލޭކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ނިމެންދެން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

އާ ރައީސް ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ހުވާކުރުމާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަނީ

އިންތިޚާބީ ރައީސަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި، ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަށް ދީފި

އަޅުގަނޑުވާނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ރައީސަށް - އިންތިޚާބީ ރައީސް

ރަސްމީ ނަތީޖާ އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލައި، އިންތިޚާބީ ރައީސަށް އައިޕީޔޫން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 42 43