އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

މޫޑީސްގެ ރޭޓިންގ ދަށެއް ނުކުރޭ، ފަތުރަމުންދަނީ ދޮގު މައުލޫމާތު - ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް އިބޫ ފޯމް ހުށައަޅައިފި

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ނާންނާތީ އަނެއްކާވެސް މުހިންމު 2 ބިލެއް ފާސްނުކުރެވިފައި!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ނަޝާތު އައްޔަންކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު މިފަހަރު 24 ބޭފުޅަކަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢަލީ ނަޝާތު ޢައްޔަންކުރުމަށް ފޮނުވައިފި

އިތުރު ދައުރެއް ދެއްވައިފިނަމަ ރައީސް ޔާމީން ވާނީ ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ޝަޙްސިއްޔަތަކަށް - މިނިސްޓަރ ސަޢީދު

ސިޔާދު ޤާސިމް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

އީޔޫއާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު އިޢުތިރާފްވެއްޖެ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންގމޭޓަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދަޢުވަތު

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ދިރާސާ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ޖޭޕީގެ ފައިސަލް

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ބަޔަކު ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ ބަލަންފަށައިފި

ވެރިކަން ހަވާލުކުރަންވާނީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާހުރި މީހަކާ - ޑރ. ޝަހީމް

މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމުގެ މަޤާމަށް ފާތިމަތު ނިއުޝާ އައްޔަންކޮށްފި

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުށައެޅި އިސްލާޙް މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

"ޕިއްޒާ މަމާ މިއާ" ރެސްޓޯރެންޓްގެ އައުޓްލެޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށައެޅި އިސްލާހުތައް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އިދިކޮޅު މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ނުވަދެ ކޮމެޓީ އެލަވަންސް ނަގަން ކޮމެޓީތަކަށް ދޭ - ޕީޕީއެމް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 42 43