އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްތެރޭގައި 339 ލަފާ ދެއްވާފައިވާނެ-އޭސީސީ

އޮޑިޓް އޮފީހާއި އޭސީސީގެ ދެކުނު ގޮފި އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފި

"ހައިކޯޓް ރިޕޯޓަރ"ގެ ދެވަނަ އަދަދު ނެރެފި

މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ރޭގަނޑު ބާރަ ޖެހުމާ ހަމައަށް

އެއަރޕޯޓްގެ ދެ ޓާރމިނަލް ގުޅުވާލުމަށް ވޯކްވޭއެއް އަޅަނީ

ހާމިދު އިސްމާޢީލްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

އިޝްފާހާއި އަސީލް ހޯދުމަށް އިންޓަރޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި

އަދީބުގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

ސުލްޙަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

"ސަރުކާރުން ޒުވާނުންގެ އުންމީދުތައް ހަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދޭނެ"

އެމް.ޕީ.އެލްގެ ސީއީއޯއަކަށް އިބްރާހީމް ޝަރީފް އައްޔަންކޮށްފި

ދެއަހަރުގެތެެރޭގައި ފެންނަނީ ކާމިޔާބީއާއި އުފާވެރިކަން- މައުމޫން

ހޮޅުދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޗައިނާގެ ނޭވީ ކޮމާންޑަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލާލޭ ސްކޫލްގެ އޯޕަންޑޭ މާދަމާ، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ހިލޭ

ވަކީލުންގެ އާ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އާ ރަންވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ތައްޔާރު

ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަދީބު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ސުޕްރީމްކޯޓުން ދޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43