އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ އިމްރާން 12 އަހަރަށް ޖަލަށް!

އިމްރާންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޙުކުމް އިއްވުން މިރޭ

އަދީބު އަތުން 2 ބަޑިއާއި 3 ވަޒަން ފެނިފައިވޭ- ދައުލަތް

އިމްރާންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް އިއްވުން މާދަމާ

މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާ މާދަމާ

2017 އާއި ހަމައަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެކްޝަންޕްލޭން އެކުލަވާލައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތައް އިޞްލާޙް ހުށައަޅުއްވަނީ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އައު ލޯގޯ އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅުއްވުން ލާޒިމު!

މައްސަލަތައް ލަސްވާނަމަ ޝަރުޢީ ވަފްދަކާ ޙަވާލުކުރައްވަނީ

ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރެވޭނީ ސުޕްރީމްކޯޓުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން

ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގެ މަސައްކަތްތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ކޯޓް ރޫމެއް ޤާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ

ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ސަޢޫދީގެ ވަފްދު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސަޢޫދީގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ރާއްޖެވަޑައިގެންފި

ޢުމުރާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައިފި

ފުލުހުންގެ ރިޒާރވް ފޯހަށް އިތުރު 150 މީހުން ހޯދަނީ

ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގެ އިސްފަނޑިޔާރަކަށް އަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު

1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43