އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

ލޯންޗުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލަ މިމަހުގެ 15ގެ ކުރިން ކޯޓަށް

އައްޑޫގައި ކުށްމަދުކުރުމަށް ފުލުހުން ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ނިހާންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި

ނަޝީދު މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ސިޔާސީ ދަޢުވާއެއްކަން ސާބިތުކުރުމަށް މުހުތާޒް ހާޒިރުކުރަން އެދެފި

މުހުތާޒްގެ ބަންދަށް ހައިކޯޓުން 7 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި

މުހުތާޒްގެ ބަންދުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމެއް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒުކުރާނަން - ސުޕްރީމް ކޯޓް

މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވި އަދި ނުވާ ޕާޓީތަކަށްވެސް ރައީސްގެ ޝުކުރު

ހައިކޯޓް ގޮފިތަކުގައި އިސްތިޢުނާފް ކުރުން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފަށައިފި

މާލީ ރިޕޯޓް ޙިއްޞާ ކުރެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވައިފި

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ކަންކަން ޙައްލުކުރުން

ޝިފާޒްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި

މިދިޔަ އަހަރު އިސްތިޢުނާފަށް ހުށައަޅާފަވަނީ 2 އިންސައްތަ މައްސަލަ

ޝެއިޚް އިމްރާން ޖަލުޙުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވައިފި

މިއަހަރު 15 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކޮށް ނިމޭނެ

ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ވަޢުދުގައި އޮޑިޓް އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފަނޑިޔާރުންގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަނީ

މާމިގިލީ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ހައްޔަރުކުރީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތައް

1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43