އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

ޙައްޖު ސްކީމްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކޯޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫގެ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން މައްސަލަތައް އަވަސްވެއްޖެ

އެޗްޑީސީން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ޓަރމިނަލް އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާނެ

ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެއްލުން ނުވާނެ - ކެބިނެޓް

ފަނޑިޔާރުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ޖުޑީޝަރީން ކަށަވަރުކުރައްވާނެ

މިއަދަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް

ރައީސް ޔާމިން ކެމްޕެއިން އޮފީހުން ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްގެނަން އިސްކަންދަރު ވައިގެ މަރުކަޒަށް

ޒުވާނުންނަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގަވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް

ރޯޔަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް، ރައީސް މައުމޫނަށް

ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ދެކޮޅަށް ޖުޑީޝަރީ ތެދުވެވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް 30 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޖަރީމާއަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުޞަތު ނުދެއްވާނެ

"ރައީސް ޔާމީން 2018" މަހާސިންތާގެ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު

އެމްއެންޑީއެފުން ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް މާޖިދު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ ބޮޑުބައެއް ޙާޞިލްކޮށްފި

ނާޒިމް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި، އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

1 2 ... 32 33 34 35 36 37 38 ... 42 43