އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

ރިޟްވާންގެ މައްސަލަ ސިޔާސީ ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

އިންވެސްޓަރުނުް ގެނައުމަށް ޖުޑީޝަރީން އެހީވަނީ

އަތޮޅުތެރޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 194މިލިއަން ރުފިޔާ

ބިލަށް ބަދަލެއް ގެންނަވަންޖެހޭނަމަ އެކަން ސަރުކާރުން ކުރައްވާނެ

ޤާނޫނުތަކަށް އިސްލާޙު ގެންނަނީ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް- އަދާލަތު

"ޞުލްޙަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް - ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް"

މުޒާހަރާއެއްގައި ފުލުހަކަށް އަނިޔާކުރި މީހަކު 7އަހަރަށް ޖަލަށް

ޔުމްނާ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަށް ޖާގައެއް ނެތް- އޭ.ޕީ.ޕީ.ޖީ

އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސަރުކާރާ ޙިއްޞާކޮށްފި

މަރުގެ 4 މައްސަލައެއްގެ ތަޙްގީގާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފި

ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ކަންކަން ފަސޭހަކޮށްދިނުމަކީ އަމާޒެއް

ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި އިނގިރޭސިން ބަސްބުނަމުންދާތީ ކަންބޮޑުވޭ

ކްރިމިނަލް ކޯޓު އާ ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގައިޑްލައިންގެ ސަބަބުން ހުރަހެއް ނެތް - ކޮމިޝަން

ޤައުމީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލަތަކަށް އޭސީސީން އިސްކަންދެއްވަނީ

2015 ގައި 414 ފަރާތަކަށް އިތުރުފުރުޞަތު ދީފައިވާނެ - ޕީޖީ

ކޮރަޕްޝަންގެ ޝަކުވާ ހުށައެޅޭ މިންވަރު އަންނަނީ މަދުވަމުން -އޭސީސީ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތަޙްޤީޤުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ފައިސާބެހި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަނީ

1 2 ... 34 35 36 37 38 39 40 ... 42 43