އަޙްމަދު ޝަފީޢު

845 ލިޔުން

ތަހްޤީޤަށް ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ފޯނުން ހަތިޔާރުގެ ފޮޓޯފެނިއްޖެ

"އާގިމަތަ ހެދުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ"

ތަހްޤީޤަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ހެކިތަކެއް ވަނީ ނައްތާލާފަ - ރައީސް

އޭޕްރަން ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2 ހަފްތާތެރޭގައި ނިމޭނެ - އާދިލް

ފުލުހުންގެ އިދާރާ ހިންގެވުން ޑީ.ސީ.ޕީ ހަބީބާއި ހަވާލުކުރައްވައިފި

ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ނިއުޔޯކަށް

ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަންގައި ނަޝީދާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް ނުދެކެވޭ - ސަފީރު

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ގޮވާލުން މަނާކުރާ ބިލެއް

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިތުރު 27 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފި

ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލުމަށް ރާއްޖޭގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ 2014ގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކީ ޔޫސުފް ރިފްދާން

ޤާނޫނީ ވެރިކަން ނަގަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވައިފި

ފިލްމް އެވޯޑްގެ ނަތީޖާ ރިވިއުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ފަސީހު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީ.އީ.އޯއަކަށް ހަަމަޖައްސައިފި

ބަންދަށް މުއްދަތުޖަން ގެންދާމީހުންގެ އަދަދު ދަށްވެއްޖެ

ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ނިންމަވައިފި

ދިރާގުގެ އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖް ތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި

"ވޯލްޑް އެސެންބްލީ ފޯރ ވިމެން"ގައި ދުންޔާ ތަޤްރީރު ކުރައްވައިފި

ދުންޔާ ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 2 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43