ޝައުހާ އާދަމް

183 ލިޔުން

ހަންކެޑެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް

ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ހެދެންދެން، އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ފެށުމަށް ޤަވާއިދުތައް އިސްލާކުރަނީ

ބަދަލުނުވި ދިވެހިންގެ ރޯދަ މޭވާ، މިފަހަރު އެންމެ ގިނައީ ފިޔޯރީ ކަރާ

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މިދިޔަ އަހަރު 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ

14 ބިދޭސީއެއްގެ ނަމުގައި 62000 ސިމް

ކްރޮޕް ތަކަފުލް: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ދަނޑުވެރި އިންޝުއަރެންސް ޕްލޭން

ރޯދަމަހަށް ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް، ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ ތިޔާގިކޮށް

މިހާތަނަށް 4 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން، މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ %23.8 އިތުރު

މެރިން އެކްސްޕޯގައި އެމްޓީސީސީން ނެރުނީ މަސްވެރިކަމަށް ޙާއްސަ އުޅަނދަކާއި އިންޖީނެއް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސައިޓްތަކުން ގެއްލޭ ފައިސާ މިދަނީ ރިފަންޑް ކުރަމުން: ބީއެމްއެލް

މިއަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯގައި 150އަށްވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން

ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ފުރަތަމަ ޑޭޓަރ ރައްކާކުރެވޭ ކޮންޓެއިނަރ ސެންޓަރު ހުޅުމާލޭގައި

ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރި ހޭދަ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ %12.3 އިތުރު

ބީސީސީން ތޮއްޑޫގައި ފާމަރސް މާކެޓަކާއި ޕްރޮސެސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓްގެ ދަތުރުތަކުގެ ބުކިންއަށް ހުޅުވާލައިފި

ހަފްތާއެއް ތެރޭ 1390 ޓަނުގެ މަސް ކިރުވައި، 23 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް

މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ކްރެޑިޓް ކާޑު ދޫކުރަނީ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ހޯމަދުވަހު ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަނީ

ރުއްގަހަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެނީ

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އުރީދޫން އެމްއެންޑީއެފްގައި ޖިމެއް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10