ޝައުހާ އާދަމް

183 ލިޔުން

އިތާފުށީ މުވައްޒަފުންގެ ސާރވިސް ޗާޖަށް ބައި ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

މިއަހަރުގެ ސަޓާ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޗައިނާ މާކެޓް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގަދަ 10ގައި

މުއްސަނދިންގެ ޔޮޓުތައް އުލިގަމަށް، މިދިޔަ އަހަރު 40، މިއަހަރު ދެގުނަ

ފަހި ދިރިއުޅުން ފްލެޓްތައް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުންނަށް

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަ ބޯހިޔާވަހިކަން، ފްލެޓްތައް ތަނަވަސްވެފައި އަގުހެޔޮ

މާފަރުން އަންނަމަހު ޖެޓްފިއުލް ވިއްކަން ފަށަނީ، މިހާރު ދަނީ ޓެސްޓް މަރުހަލާ

ޗައިނާއިން އަލުން ރާއްޖެއަށް ގްރޫޕް އައުޓްބައުންޑް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އުލިގަމުގައި ގެސްޓްހައުސްއެއް ތަރައްޤީކުރަން ބީލަމަށް

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންނާއެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަމާޒު %10އަށް އިތުރުވާނެ: ޑރ. މަޢުޞޫމް

ކޯވިޑަށްފަހު ރާއްޖެ އައި ޗައިނާގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން 198 ފަތުރުވެރިން

މިއަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯ މާޗު މަހު، ގިނަ ސްލޮޓްތައް ވިކިފައި

އެގްރިސެންޓަރުން 250 ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުން މާކެޓަށް

ކެމްބޯޑިއާއިން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އިމްޕޯޓުކުރަން

ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ސިފަކުރެއްވީ "މިރެކަލް"އެއްގެ ގޮތުގައި

"ރާއްޖެއާއި ކެމްބޯޑިއާއި ދެމެދު ސީދާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރަންޖެހޭ"

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ ލެބޯޓަރީ: ދަނޑުވެރިން ކުރާ ޚަރަދަށް ބޮޑު ލުޔެއް!

ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އަންދާޒާތަކަކީ ސަރުކާރުގެ އަންދާޒާތަކަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދެއް: އަމީރު

އެންމެ ގިނަ ޖެޓް ޖެއްސީ މިދިޔަ އަހަރު، ޢަދަދު 2000 މަތީގައި

"ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުން އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރާނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10