ޝައުހާ އާދަމް

183 ލިޔުން

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ %31.8 އިތުރު

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 298 މިލިއަން ؛ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ 48.2 އިންސައްތަ އިތުރު

ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނުގެ ގުޅުމަށް 55 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި

ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނުގެ ގުޅުމަށް 55 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް

އާމްދަނީން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ 2892 ދިވެހި މުވައްޒަފުން

ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހުއްދަދެނީ

މިއަހަރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހޭދަކުރި މިންވަރު މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ %7.7 އިތުރު

މިމަހު ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އަދަދު ކޯވިޑުގެ ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު %.7.4 އިތުރު

ހަމައަގު ހޯދޭނީ މަތީއަގު ލިބޭ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކޮށްގެން: ޑރ.ޙުސައިން

ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން އައި ފުރަތަމަ ކުރޫޒްލައިނަރ ޅޮހިފުށީގައި

މާލީ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ކަވަރކުރާނެ ގޮތް ނޫސްވެރިންނަށް ދަސްކޮށްދީފި

ދަނޑުވެރިންނަށް 6.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރި އިތުރުކުރަން ދިރާގުން ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް

ފަރުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެނެގަތުމަށް ޚާއްޞަ ފޮޓޯ މައުރަޒެއް

ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން ރީތި ނަމަށްޓަކައި، ރައީސްގެ ޝުކުރު އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަށް

ފިނި މޫސުމާއި ދިމާކޮށް ލޮޓް އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް

އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރަން މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް 6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ 5.8 ބިލިއަން އިތުރު

ޓެކުހަށް ގެންނަ ބަދަލާއެކު ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަވާނެ: ސަރުވަޝް

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10