ޝައުހާ އާދަމް

183 ލިޔުން

ޓެކްނިކަލް ދާއިރާގައި އަންހެނުން އިތުރުކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ސްކޮލަރޝިޕް

ހޫނު މޫސުމާއި ދިމާކޮށް ސަޢުދީގެ ފްލައިނާސް އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް

14 ޓަނުގެ ކަންނެލި ބާނައިގެން ބަންދަރީ ދޯންޏަށް 8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރެވޭނެ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓެއް ރައީސް އޮފީހަށް

ޖެނުއަރީމަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރި ދަޅުމަހުގެ ޢަދަދު %13.5 އިތުރު

އޭވިއޭޝަންގެ އެކެޑަމީން ފުރަަތަމަ ފަހަރަށް ސްމިއުލޭޓަރ ފްލައިޓް ޓްރެއިނިން

މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބިން ހިއްކަން ފަށަނީ

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2 މަހު ލޯން އަނބުރާ ދައްކަން ބައި ބިލިއަން ރުފިޔާ

ޖެނުއަރީމަހު ގްރީން ފަންޑުން 47 މަޝްރޫޢަކަށް 74.8 މިލިއަން ރުފިޔާ

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު އެސްޓީއޯ ވީކެންޑް ފިއެސްޓާ ފަށައިފި

ދަނޑުވެރިޔާގެ ނަމުގައި ދަނޑުވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް އެޕްލިކޭޝަނެއް

ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ތިލަފުށީގައި ބަލްކް ޓަރމިނަލެއް

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ފީއަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ޓިކެޓްގެ އަގަށް ބަދަލުތަކެއް

ހިތަދޫ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ: އަސްލަމް

މަސައްކަތުގައި ގޯސް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ ބަޔަކީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން: ކޮމިޝަނަރ

ރޯދަމަހު ދަތިކަމެއްނެތި ރައްޔިތުންނަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމްޕީއެލް ތައްޔާރު

އޮޑިޓްގެ މަޢުލޫމާތުތަައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ރައްކާކުރަން ޕޯޓަލްއެއް ތައާރަފްކުރަނީ

އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން ބޮޑު މަހާސިންތާއެއް

ސޮވެރިން ފަންޑުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ރައީސްއާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް

އެމްޓީޑީސީން ތަރައްޤީކުރާ 230 އެނދުގެ ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10