ޝައުހާ އާދަމް

183 ލިޔުން

ޖީއެސްޓީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވިޔަފާރިތައް އަހުލުވެރިކުރުވަނީ

ޕީކް ސީޒަން ފެށި، ވީއައިއޭގެ ރަންވޭގެ އައު ރެކޯޑެއް

ރާއްޖޭގެ އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތަކާއެކު، ކްރޮސްރޯޑްސްގެ އައު ޓިކެޓިންގ ލައުންޖް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލަޖީގެ އެހީގައި ރޭމްޕް އޮފިސަރުން ތަމްރީންކޮށްފި

ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުތެރޭ ކެންސަރަށް މަގުފަހިކުރާ ގަސްކާނާ އެތެރެކުރި މިންވަރު އިތުރު

އެމްއައިބީގެ އައު ހެޑް އޮފީސް ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރަނީ

އަލަށް ގެންނަ ބޯޓުތައް ގަމާއި ކޫއްޑޫގެ ކަނެކްޝަންތަކުގަ ބޭނުންކުރާނެ: މޯލްޑިވިއަން

އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ޖަޕާނަށް

ދަނޑުވެރިކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫއިން 19 ބިމެއް ދޫކުރަނީ

އެމްއައިބީގެ ފައިސާނެޓް އަޕްގްރޭޑްކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް

އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މިނިސްޓަރަށް

ގެސްޓް ހައުސްއާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރަން މަތިވެރިން ބިން ދޫކުރަނީ

ނޫވިލު ޓާރމިނަލްއަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެވޯޑެއް

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އޮފީސްތައް ހިންގުމަށް އަމިއްލަ އިމާރާތެއް

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަންދާޒާއަށްވުރެ %4.98 އިތުރު

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏަކުން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލަށް

ކައުންސިލުން ނަގާ ލޯނަށް މިހާރު ދައުލަތުން ގެރެންޓީ ދެވޭނެ

8000 އެނދުގެ ތަސައްވުރާއެކު ދެކުނު ފަތުރުވެރިކަމަށް އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލެއް

ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ވިޔަފާރިތަކުން ތައްޔާރުވެފައެއް ނުހުރޭ: އޮޑިޓަރ

ތަރައްޤީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރި ޚަރަދު ދެގުނަ އިތުރު

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10