ޝައުހާ އާދަމް

183 ލިޔުން

856 ރަންވޭ މޫވްމަންޓާއިއެކު ވީއައިއޭގެ އައު ރެކޯޑެއް

9 ކްރޫޒްލައިނަރއަކުން 12 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިންގެ މިސްރާބު ރާއްޖެއަށް

ޖީއެސްޓީ ރޭޓަށް ބަދަލު އަޔަސް ތަކެތީގެ އަގު ހިފެހެއްޓިފައި

އިތުރު ބޯޓުތައް ގެނައުމުން ދައްކުވައިދެނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކަން: ނައިބު ރައީސް

ނިމުނު އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 5.6 ބިލިއަން އިތުރު

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާތަނަށް 1.49 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު

ޗުއްޓީއާއެކު ގެސްޓް ހައުސްތައް ފުރިފައި

ވެލާ ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސް ޗާޖު 25000އިން މަތީގައި!

ރައީސް ނިންމުންތައް ނިންމަވަނީ ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯއްދަވާކަށް ނޫން: އަމީރު

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއިން މަސްދަޅު އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު %16.6 އިތުރު

ގްރީން ފަންޑުން މިދިޔަމަހު 44 މަޝްރޫއަކަށް 51.3 މިލިއަން ރުފިޔާ

މާދަމާ ޓެކްސް ރޭޓަށް ބަދަލު އަންނާނެ، އެނގުން މުހިންމު ކަންކަން!

"ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން ފަންސާސް"ޑިޖިޓަލް ފޮތް އިފްތިތާހްކޮށްފި

220 ފަތުރުވެރިންނާއެކު ޖަޕާނުގެ ކްރޫޒްލައިނާއެއް ރާއްޖެއަށް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ފަށާނެ

ދައުލަތުގެ ޔޫސަބަލް ރިޒާވްއަށް 114 މިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަމަހު އެންމެ ގިނައިން ގްރީން ޓެކްސް ލިބުނީ ކ.އަތޮޅާއި އއ.އަތޮޅުން

ޒަމާނީ ތަޞައްވުރާއެކު ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރަޕޯޓަށް ހިތްގައިމު ޓަރމިނަލެއް

އެލައިޑް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާއި އެޑިޔުކޭޝަން ފަންޑުގެ އެހީ ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޮވައިފި

ކުރިއަށް އޮތީ އުއްމީދީ އަހަރެއް، ބަޖެޓުން 3.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ރައްކާކުރެވޭނެ: ރައީސް

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10