ޝައުހާ އާދަމް

183 ލިޔުން

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަން "އެސްއެމްއީ ހަބް"

ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން: މިދާއިރާގައި ދިވެހިން އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްސަ އަހައްމިއްޔަތެއް

މަހުގެ ބާވަތްތައް ޗައިނާއަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ އަދަދު އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ފައްޔާޟް

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ހިފެހެއްޓިފައި

ދިވެހި ސަފީރު، ބައިޑަންއަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ފްލައިދުބާއީގެ ދަތުރުތަކާއެކު ދެކުނުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އައު އުއްމީދެއް

ފްލައިދުބާއީގެ ދަތުރުތަކަށް އައްޑޫއިން ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް

މިނިމުނު 11 މަސްދުވަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަަރަށްވުރެ %28.6 އިތުރު

ޕީކް ސީޒަނާއި ދިމާކޮށް، އެއަރޕޯޓްގައި ފަސިންޖަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް

މަރާމާތުކުރަން ބަންދުކުރާ ޓޫރިސްޓު ތަންތަނުގެ ކުލި ފަސްކޮށްދެނީ

ވަން ޕާކިންގ - ހުޅުމާލޭގައި އުޅަނދުތައް ތޮއްޖެހުމުގެ މަައްސަލައަށް ހައްލެއް

އުރީދޫގެ އެހީ 28 ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ހެޔޮ ބަދަލު؛ ރިޓްޒް ކާލްޓަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް 26 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

"ދުމަށި" އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކުރަން ފަށަނީ

އައިއެމްޓީއެމްގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ފޯރަމް ބާއްވައިފި

މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅެން ހުއްދަދިނީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން ކުޑަވުމުން!

ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީންނަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭގޮތަށް ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

ރެކޯޑަކާއެކު މާހޯރަ ދޯންޏަށް އެއް ދުވަހުން 6 ލައްކަ ރުފިޔާ

ބޯޑަރ މައިލްސް ޕްރޮގްރާމްގައި މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10