ޝައުހާ އާދަމް

183 ލިޔުން

މޯލްޑިވިއަނުން އަލުން ޗައިނާއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކުން ކޮތަޅަށް 2ރ ނެގުން ލާޒިމް

ސްޕާތައް ހިންގުމާއި އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ހަރުކަށި ޤަވާއިދެއް

މިހާރު ކިއުއާރުކޯޑުން ފައިސާ ދެއްކޭނީ ގިނަވެގެން 750ރގެ މުޢާމަތާތްތަކަށް

އެސްޓީއޯއިން ޔަޤީންކަންދެނީ ފިޔާ، ބިސް، އަލުވި ހުސްނުވެ ލިބޭނެކަމަށް

ރޯދަމަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެސްޓީއޯގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިވަހީގައި

ފްލޯޓިން ސިޓީގެ ނަމޫނާ ގެ ހުޅުމާލޭ ފަޅުގަ، ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ދުރު ދަތުރުތައް އަލުން ފެށުމަށް މޯލްޑިވިއަނުން 2 ބޯޓު ގެންނަނީ

ބިދޭސީންގެ ކޯޓާގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލަނީ

ދުވާލަކު 800 ޓަނުގެ މަސް މިފްކޯއަށް؛ މަސް ކިރުވަން އިތުރު ބޯޓުތައް

ފުނައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް 236 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ

ގަމުގައި 180 ކޮޓަރީގެ 2 ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގަނީ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ އުސޫލެއް

އެސްއެމްއީ ބޭންކް: ކުދި ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކުރަން ކޮށައިދިން ފަހިމަގެއް

މިއަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯގެ ޕާޓުނަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން ތިލަދުންމައްޗަށް ގެނެސްދޭނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓް

އެމްޓީޑީސީގެ އައު ހެޑް އޮފީހުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ކުއާޓަރުގައި

އެމްޓީޑީސީން 230 އެނދުގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

އެހެން ޤައުމުތަކަށް މަރްޙަބާކިޔާ، ގުޅުން ބަދަހިކުރާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ދެމި އޮންނަންޖެހޭ: ޝާހިދު

ރިކަވަރީ ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުން 19 މަހަށް ފަސްކޮށްދީފި

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10