މުޙައްމަދު ނައުރިފް

669 ލިޔުން

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވަނީ

ގޮއިދޫން ދަނޑު ބިން ދޫކުރުމަށް އުސޫލުތަކެއް ހަދަނީ

ލެވިސްތަރ ކަޕް: ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ އެމް.އޭ ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފި

ލެވިސްތަރ ކަޕްގެ ޗެޕްޕިއަންކަން ސައިނޯސާއިން ހޯދައިފި

ލެވިސްޓަރ ކަޕް: ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު ސައިނޯސާއިން ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި

ލެވިސްޓާ ކަޕް - ޗެމްޕިއަން ވެލާ ސިޓީން މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް

ލެވިސްތާ އިންޓަރ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަނަންތަރައިން ހޯދައިފި

އިންޓަރ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ އަނަންތަރަ އަށް

އޭދަފުށީގައި އެމް.އައި.ބީގެ ޙިއްސާ ވިއްކަން ފަށައިފި

އަނަންތަރަ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ސޮނެވާ އަށް

ގޮއިދޫ ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލިކޮށް ބ.ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށި ހޯދައިފި

ކެންދޫ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ގޮއިދޫއަށް

ކިހާދޫ ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ފަހު ވަގުތު ދަރަވަންދޫ މޮޅުވިޔަނުދީ ދޮންފަނުން ހިފަހައްޓައިފި

ފެހެންދޫއާއި ތުޅާދޫ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

މާޅޮސް ކޮޅަށް 12 ލަނޑު ޖަހައި، ގޮއިދޫ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި

ބ.ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ހިތާދޫ ބަލިކޮށް ކިހާދޫ ސެމީއަށް

އުނދަގޫ މޮޅަކާއެކު އޭދަފުށި ސެމީ ފައިނަލަށް

ދޮންފަނު ބަލިކޮށް، ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކެންދޫ ހޯދައިފި

ތުޅާދޫ ބަލިކޮށް ކިހާދޫ ސެމީ ފައިނަލާ ގާތަށް

1 2 ... 25 26 27 28 29 30 31 ... 33 34