މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ވާކަށް ނޭދެން - އީޕީއޭ

އާބާދީ ކުޑަ ރަށްރަށުގައިވެސް ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރި ދަނީ ފުޅާވަމުން: ހޯމް މިނިސްޓަރ

ބ.ގޮއިދޫގައި ފުލުހުންގެ ޕޯސްޓެއް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފި

ހިތްދަތި ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އާސިފާއަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ރިޔާސީ ބަޔާނުން!

ބ.ފުޅަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެމަސްތެރޭ ނިމޭނެ: ކައުންސިލް

ދީނުގެ ސައްޙަ އަޤީދާ ހާމަކޮށްދިނުމަށް ނޭޝަނަލް މޮޑަރޭޝަން ކެމްޕެއިނެއް ފަށަނީ

ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ކޯޗަކަށް މުޙައްމަދު އާޠިފް އާތީ

ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްގެން ބ.މާޅޮހުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު

ކިހާދޫ ފަޅުން ފުންކުރުމަށް ނަގާ ވެލިތައް ގިރައިގެންދާތީ ކައުންސިލުގެ ކަންބޮޑުވުން

ރ.ކިނޮޅަހު ނެރު ބެދޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އައު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާނުކުރާތީ ބ.އަތޮޅުގައި އިތުރު ރިސޯޓެއް ހަދަން ކައުންސިލްތައް ދެކޮޅު!

ކަމަދޫ ބަނދަރުހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ޙަވާލުކޮށްފި

ސެޓެލައިޓް ސްކޫލާއެކު ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން އުފަލުން ފޮޅިފައި

ތުޅާދޫގައި އަޅާ 100 ހައުސިން ޔުނިޓް ދޫކުރާނެ އުސޫލު މިމަހު ފައިނަލްކުރެވޭނެ

ފުޅަދޫގައިވެސް ސެޓެލައިޓް ކްލާސްރޫމެއް ހަދަނީ

"ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި މިމަހު ނިމޭނެ"

ކިހާދޫ ޓިވެކް ސެންޓަރުގެ ކޯސްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

"މާދަމާއިން ފެށިގެން ކުޑަރިކިލަށް ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ"

12 އަހަރަށް ފަހު ފެހެންދޫ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

މ.މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

1 2 ... 25 26 27 28 29 30 31 ... 51 52