މުޙައްމަދު ނައުރިފް

669 ލިޔުން

ބ އަތޮޅުގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ރަށްތައް ކަނޑައަޅައިފި

އޭދަފުށިން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމުހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

މިވާގޮތް އެނގޭތަ؟ މީ އަޖައިބެއް ނޫން!

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އޭދަފުށީިގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ބ.އަތޮޅު ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލަށް ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑާއި ޔުނައިޑެޓް ވީ

ބ.އަތޮޅު ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެ ޖާގަ މިލައިދޫއާއި ކިންގްސް ޔުނައިޓެޑަށް

ބ.އަތޮޅު ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ޗެމްޕިއަން އިރުމަތި ލަވާރސް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ޔުނައިޓެޑް ވީ ސެމީ ފައިނަލަަށް

ޓިވެކްގެ މިސާލު ސަރުކާރުން ނަގަންޖެހޭ. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ބ.އަތޮޅު ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފި

ބ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފެއިމްސް އާ ކިންގްސް ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެ ކުއާޓާއަށް.

ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރަން ޑިންގީއެއްގައި ފަޅެއް ހުރަސްކޮށް ކުރާ ދަތުރުގެ ޙަޤީޤަތް

ބ. އަތޮޅުގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރަނީ

ބ.އެޓޯލް ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އިރުމަތީ ލަވާރސް ބަލިއިރު، ފެއިމްސް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް

ބ.އަތޮޅު ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: މާޅޮސް ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޔުނައިޓެޑް ވީ އިން ދަމަހައްޓައިފި

ބ.އަތޮޅު ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ފެއިމްސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ބ.އެޓޯލް ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ޗެމްޕިއަން އިރުމަތި ލަވާރސް ބަލިކޮށް މާޅޮހަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ތުޅާދޫގައި ހަދާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެތެރޭގައި ނިމޭނެ - މިނިސްޓަރ އާޠިފާ

ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި - ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކޮށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި

މަންޓާ ފެސްޓިވަލް ސެޕްޓެމްބަރު 20އިން 21އަށް

1 2 ... 24 25 26 27 28 29 30 ... 33 34