މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ދަރަވަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ކިނޮޅަހު އިންޖީނުގޭގެ އަޑު އަންނަމަހު ރަށުތެރެއިން ކެނޑޭނެ

ފުޅަދޫ ރައްޔިތުންގެ ދިގު އިންތިޒާރަށް ނިމުން: ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ދަރަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް މިހަފްތާގައި ފަށަނީ

ތ ގުރައިދޫ އާއި ރ.އަނގޮޅިތީމުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ބ.ކިހާދޫ އާއި ހިންމަފުށީ ސްކޫލްގައި ކްލާސް ރޫމް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ޅ.ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިމަސްތެރޭ ފަށަނީ

ޅ.ކުރެންދޫގައި 50 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ބ.ތުޅާދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށް ނިންމާލައިފި

ދުވާފަރުގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުން ބިންދޫކުރުމަށް ސާވޭ ކުރަން ފަށައިފި

އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ސީފުޑްވޮޗްއިން ރެޑްލިސްޓްކޮށްފި

ށ.ބިލެއްފަހި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޖޫންމަހަށް ނިންމާލެވޭނެ: ކައުންސިލް

ހިންމަފުށި ބަނދަރު ފުންކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އީއައިއޭ ނުލިބިގެން ދަރަވަންދޫއާއި ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށިފައި

ވަންދޫ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ޖޫންމަހު އޮޕްރޭޝަނަށް ގެންނަނީ

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުން: ހިއްކި ސަރަހައްދު ޙިމާޔަތް ކުރަނީ

ބ.ތުޅާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްއައިބީގެ ޙިދުމަތް އޭދަފުށްޓަށް

ބ.ކަމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު މެދުތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ

ދޫނިތައް މަރާލި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން: ފިޝަރީޒް

1 2 ... 24 25 26 27 28 29 30 ... 51 52