މުޙައްމަދު ނައުރިފް

669 ލިޔުން

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް ހުޅުވާ މެޗް ޑިސެމްބަރ 1 ގައި ފަށާނެ

އޭދަފުއްޓާއި އެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗް މާޒިޔާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕްލާސްޓިކުގެ ނުރައްކަލުން މޫދާއި ކަނޑު ހިމާޔަތްކުރާނީ އަހަރެމެން - މޫދު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުން

ގްރާސް ރޫޓް ޓްރެއިނިގް ޕްރޮގްރާމްގައި ރަގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ބިނާކުރެވުނު

ދުވަސްތަކެއްގެ މެދުކެނދުމަކަށްފަހު އޭދަފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަައިފި

ޓެކްނޮޮލޮޖީގެ އެޙީީގައި ދަނދުވެރިކަން ކުރަން މާބޮޑު ބިމެއް ބޭނުން ނުވޭ- އެގަރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ

ބ. އައިދޫ ގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަކެތި ވިއްކުން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ހިމާޔަތްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާ ތަންތަނުން މިސާލެއްގޮތުގައި ބ.އަތޮޅު ނަގަންޖެހޭ. އީޕީއޭ

ބ. އޭދަފުށީގައި 1 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަންނަ މަހު ތުޅާދޫއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމު ކުރާންނަން. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ބ.ކުޑަރިކިލުގައި ހަދަން ފަށާ ނުނިމި ހުރި ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި.

އައިލެންޑް ފަޔަރ ޓީމް އޭދަފުށީގައި އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތަޅާލައި، ހަތަރު ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަނީ - ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ފުޅަދޫ ބަނދަރުން ލަފާ ފުރުމުގައި ދިމަވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދަން ޖެހިފައި

ދާޖަހައިގެން އޭދަފުށީ ފަޅުން މުށި މަސް ހިފާތީ އެރަށު ރައްޔިތުން ނުރުހިފައި

ހާލު ކިހިނެއް ނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ފަށައިފި

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއަތޮޅު ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދެކޮޓަރި އަޅައިދޭން ނިންމައިފި

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ހިލޭ ތަމްރީނާ ތަޖުރިބާ ބޭނުންތަ؟

ގޯތި ދޫކުރުމަށް އޭދަފުށިން ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރީ ޝަރުޠު ތަކުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުމުން. މިނިސްޓްރީ

ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މަތީ ސާނަވީން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް، ޝަމީލާ ސާނަވީން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރަމްޝާ ހޮވިއްޖެ

1 2 ... 23 24 25 26 27 28 29 ... 33 34