މުޙައްމަދު ނައުރިފް

890 ލިޔުން

ޔުނެސްކޯއަށް 50 އަހަރުފުރޭ ހާއްސަ އެގްޒިބިޝަނަށް ބ.އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް

އޭދަފުށި މޮނީޓަރިންގައި އޮންނަތާ ދެމަސް، ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން އަދިވެސް ބޭނުންވޭ!

ބ.އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އޯގަސްޓް މަހު ފަށަނީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައި ހޮޅި ހިތާދޫގެ ބޮޑުބައެއްގައި އަޅާ ނިމިއްޖެ

ބ.އޭދަފުށީގައި އަނެއްކާވެސް ކާފިއު ވަގުތު އިތުރުކުރަނީ

ލަންދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ނިމޭވަރުވާނެ: ކައުންސިލް

ކުޑަރިކިލު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ލަސްވަނީ ސާމާނު ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން: ހޯގާޑު

ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފުކުރަން ބޭނުން - މިނިސްޓަރ

ބ.އަތޮޅަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ތުޅާދޫ ޔޫސުފް މޫސާ ނިޔާވެއްޖެ

އޭދަފުށި މަގުހެދުން : 96 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމަށް ގައު އަތުރާ ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދޫގައި ހަދާ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަކީ އިންޑިޔާއާއި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ގުޅުމަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް

ފެހެންދޫ ބަނދަރަށް އަރާ ފޭބުމަށް ހަދާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށި ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ކެންދޫން ބަލި ފެނި މޮނީޓަރިންއަށް

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހުވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ - މެޓް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތައް ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

ހއ އިން އދ އަށް މޫސުން ގޯސް، އުދައެރުން އެކަށީގެންވޭ

ވެލާ ކަހަނބު އޮޕަރޭޝަންކޮށް ފަރުވާދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް

1 2 ... 23 24 25 26 27 28 29 ... 44 45