މުޙައްމަދު ނައުރިފް

786 ލިޔުން

މައިންބަފައިންގެ ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް. އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި ހާފިޒަކަށް

ފަހުނޭވާ ދޫކޮށްލީ ބަރަކާތްތެރި ރެއަކު ބަރަކާތްތެރި ބިމަށް، ފަހު ބަހަކީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ

ބ.ހިތާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކޮށްފި

އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ގޮސް ހުރި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ބ.އޭދަފުށީގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ފަހުސާވޭ ޖުލައިމަހު

"ނޭވާ 2" ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ޖޫންމަހު ހުޅުވާލަނީ

ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް: މިމަސްތެރޭގައި ފެންހޮޅި އަޅާ ނިމޭނެ

ތިން ރަށެއްގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުންތައް އަލުން ރިވިއުކުރަނީ

އދ.ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އަންނަމަހަށް ނިންމާލެވޭނެ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

ކިހާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިމަސްތެރޭ ނިމޭނެ: އެމްޓީ ހޯގާޑު

ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ: ބޯ ހޯލް ތޮރުފައި، ޕްލާންޓް ބަހައްޓާ އިމާރާތް ނިންމައިފި

މަސްތުން ސަލާމަތްވާ ޒުވާނުން، އެމްޓީސީސީން މުޖުތަމައަށް ނެރެނީ

ރާއްޖެއިން ވެލާ ކަހަނބު ނެތި ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރުއެބައޮތް - އައި.ޔޫ.ސީ.އެން

ރާއްޖެއިން ބޭނި ބޮޑު "ބްލެކް ސްނޫކް" ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު!

ހިންނަވަރު ބަނދަރުން ހަލާކުވެފައި އޮތް ބައިގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 655 މީހުން

ކުޑަރިކިލު ބަނދަރާއެކީ އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުމުގެ އުންމީދު

މިރޭ އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާނީ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ޢަބްދުﷲ

އޮޅުވެލިފުށީ އާރުއޯ ބިލްޑިންގްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ދޮންފަނު ބަނދަރު ނިމި ބޭނުންކުރަން ފެށުން: ރައްޔިތުންގެ ތަކްލީފް ނިމުމަކަށް

1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 39 40