މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ކިނޮޅަހަށް ޒަމާނީ ބަނދަރެއް، ކޮންމެ އިރުވަޔަށް ނެރު ބަންދުވުން މާޒީގެ ތެރެއަށް

ބެޓަރ އިން ބާ: އޭދަފުށި ސެމީއަށް، ކިހާދޫ ފެށީ މޮޅަކުން

ބެޓަރ އިން ބާ: މާޅޮހަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް، ކެންދޫއަށް މޮޅެއް

ބެޓަރ އިން ބާ: އޭދަފުއްޓާއި މާޅޮހަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ބެޓަރ އިން ބާ: އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި ގޮއިދޫ އާއި ދޮންފަނަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

"ބެޓަރ އިން ބާ" ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ފަށައިފި

އޭދަފުށީ ކުލަބު ކޮމްބިނޭޝަންއިން ރިސޯޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކްރިކެޓް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ފުލުހުންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ސީޕީ

އޭދަފުށިން ގޯތި ދޫކުރަން އަލުން ހުޅުވާލަނީ

ހުޅުދުއްފާރު މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން، އެރަށުގައި ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު

ރަށު ފަތުރުވެރިކަމުން އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށްވެސް މާލީ މަންފާ ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރ

އާރްޑީސީ ރާބަދި ޗެލެންޖް: ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޖޯލިބީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ދުވާފަރު ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މައިސާ އާއި، އިމްނާއަށް

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 50،000ރ ލިބޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބ. އަތޮޅުގައި ބާއްވަނީ

އަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ލެޕްރޯސްކޮޕިކް ސަރޖަރީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށީ ފުޓްސަލް ކަޕް: އުއްމީދީ އޯލް ވޮލްސް ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން އެފްރޯ ސްޕޯޓްސްއަށް

ބ.ހިތާދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އޭދަފުށީ ފުޓްސަލް ކަޕް: އޯލް ވޮލްސް އާއި އެފްރޯ ސްޕޯޓްސް ފައިނަލަށް

އޭދަފުށީ ފުޓްސަލް ކަޕް: ޓީމުތައް ސިއްސުވާލުމަށްފަހު ޒުވާން އޯލް ވޮލްސް ސެމީއަށް

އޭދަފުށީ ފުޓްސަލް ކަޕް: ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކަޓައި ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ އެފްރޯއަށް

1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 51 52