މުޙައްމަދު ނައުރިފް

885 ލިޔުން

ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖަނަވަރީއަށް ނިންމާލެވޭނެ: ކައުންސިލް

ކަމަދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށީގެ މަސައްކަތް މިމަހަށް ނިންމަނީ

އިންނަމާދޫ ގެތަކަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ގުޅައިދޭން ފަށައިފި

ނަރުދަމާ އަޅަން ކޮންނަމުންދިޔަ ވަޅުގައި ތާށިވި ޒުވާނާއަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ

ފެހެންދޫގައި 50 ފޫޓަށްވުރެ އުސް ޢިމާރާތެއް ނޭޅޭނެ، އެއީ ރަށުގެ މަލަ ގެއްލިދާނެތީ

ވަޅުލެވުނު ދެމީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު

ހދ. ހަނިމާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ބ. ދަރަވަންދޫ ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކަނޑުއޮތްގިރީގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ބަނދަރު އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހަށް ނިންމާލެވޭނެ

މަޑަވެލި ހޯނޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ: މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޯޒްވޭއާ ގުޅޭ މަގުތައް ހެދުން

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުފެދިފައިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ

އިންސާނިއްޔަތަށް އެހީވުމުގައި ދަރުމަވެރިން ދައްކާ ނަމޫނާއަށް ޝުކުރު ޙައްޤު

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގައި ކިހާދޫއަކީ ނަމޫނާއެއް: ޝައުނާ

ނަރުހުންގެ އިޙްތިރާމް ފެނި ފަތުރުވެރިއަކު އޭދަފުށި ހޮސްޕިޓަލަށް ހަދިޔާކުރީ އަގުބޮޑު މެޝިނަރީސްތަކެއް!

ކާފަގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހައިކަލް ހެދި ކާރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން!

ބ،އަތޮޅުން ކުއްޔަށް ދިން 4 ފިނޮޅުން އަހަރަކު 2 މިލިއަންނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ގދ. ގައްދޫގެ ދެ ބަނދަރު މަރާތުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑެންޓަލް ޑިޖިޓަލް އެކްސްރޭގެ ޙިދުމަތް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑައިލިސިސްގެ ޙިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 44 45