މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ރަސްމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުތެރޭ ނިމޭނެ

ކައުންސިލްތައް މިހާރަށްވުރެ ކުރިއަރާނީ ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށްގެން: އަފްޝަން

ފެނުގެ ނިޒާމާއެކު އިރުވައި މޫސުމުގައި މާކުރަތު ފެނަށް ޖެހުން ނިމުމަކަށް

މާޅޮހު ރަށްގިރުމުގެ ޒަމާންވީ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެންނަނީ

މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާއުނގޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުން އެމްޓީސީސީއަށް

މާޅޮހު ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއަށް

މާޅޮހުގެ އިޤްތިޞާދާ ގުޅިފައި އޮތް ފެނާ ނަރުދަމާ ނިމުމަކާ ގާތަށް

އަންބާރާއަށް ގެއްލުން ދީފައިވަނީ ރިސޯޓް ހަދާ ކުންފުންޏަކުން ނޫން، ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެ: އީޕީއޭ

ތުޅާދޫގެ މަގަކަށް ޝަހީދު ހުސެއިން މުހައްމަދުގެ ނަން

ޝަހީދެއްގެ ހަށިގަނޑުން ބިމަށްޖަހާ ލޭތިއްކަކީ ގައުމިއްޔަތު އުފެދި، އާރާސްތުކޮށްދޭ ގަހެއް: ޝާހިދު

ކަމަދޫ ނަރުދަމާ ކޮޅުތައް ގެތަކަށް، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފެންހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މިސްރާބުވެސް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ދިމާލަށް

ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓާއެކު އަންނަން ޖެހޭ ތަރައްޤީ ގެންނަނީ މިސަރުކާރުން: ކައުންސިލް

ހިތާދޫ ބަނދަރުގައި ކުދި އުޅަނދުތައް އެޅުމަށް ހަދާ ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން ބޭނުން: ފަޒްނާ

ވެލާތަކެއް މަރާލި ބަޔަކު ބ.އަތޮޅުން އަތުލައިގެންފި

ބ. ކަމަދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށީގައި ހަދާ ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށަަނީ

އާއިދާ: ފުރަތަމަ ފެށީ ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް، މިހާރު ބަގީ

ނައިފަރުގައި ޑަޔަލަސިސްގެ ޚިދުމަތް އަންނަމަހު ފަށަނީ

1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 ... 51 52