މުޙައްމަދު ނައުރިފް

545 ލިޔުން

ނ.ހެނބަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ނިމޭވަރުވާނެ - އެމްޓީސީސީ

ކޮންޓެކްޓް ނުވެ ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު ދަށްނުވަނީސް ލުޔެއް ދީފިނަމަ އެކަމުގެ އަސަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ

އަނގޮޅިތީމް ބަނދަރު ފުން ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ހައުސިން ޔުނިޓް ލިބުމަކީ މުސްތަޤްބަލް ބިނާކުރުމަށް ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ތުޅާދޫއިން ދޫކުރާ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އިޢުލާން ކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު ބިދޭސީއަކަށް ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި ބ.އަތޮޅު ކޯވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސްފި

ރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފާ ގޯނާ ކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން - އީޕީއޭ

ދަރަވަންދޫގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕީސީއާރު މެޝިން އިންސްޓޯލްކޮށްފި

އޭދަފުށިން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށައެޅި ފޯމްތައް ވިލަރެސްކުރަން ފަށައިފި

އޭދަފުށިން އަނެއްކާވެސް މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފެހެންދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ

ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން 1000 ސާމްޕަލްނަގައިފި

ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބޭ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އަލުން ފަށައިފި

ބ.އަތޮޅުގެ ދެ ރިސޯޓަކުން ދަރަވަންދޫގައި ޕީ.ސީ.އާރު މެޝިނެއް ބަހައްޓައި ދެނީ

"ގެވެށި ގުޅުން" ކެމްޕެއިން ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ބ.ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދިޔުން ހުއްޓުމަކަށް

ބ.ފެހެންދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރ. ދުވާފަރު މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި

އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި އިތުރު މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ދަރަވަންދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 ... 27 28