މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1010 ލިޔުން

ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ ދެމަފިރިއެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު

1

ކޮޅުފުށީގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ގެނބިގެން ނިޔާވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ޞިއްޙީ ސިޔާސަތާއެކު އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރައްވައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކޮށް ވެށި ޚިމާޔަތް ކުރެވޭނީ ކުދިބޮޑު އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްގެން: ޝައުނާ

"ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުއާމީ ފެންވަރުގައިދަނީ އަޑު އުފުލަމުން، މިކަމުން އެހީތެރިކަން ލިބޭ"

4 ރަށެއްގައި ސޯލާ ހަކަތައިން އައިސް އުފައްދާ ޕްލާންޓްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް

މަދު ވަޞީލަތްތަކާއެކުވެސް ބ. ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް މިނިސްޓަރުގެ ތަޢުރީފު

"ހޮރައިޒިއާ 2"އަޑިއަށް ދިޔަ ހިސާބުން ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ބ.އަތޮޅު ޖީލުތަކަށް ގެންދިއުމަށް ދަރިވަރުންގެ ޙިއްޞާ ބޮޑު: ޝައުނާ

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން ބަލަހައްޓަންވީ ޤައުމީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން: ޝައުނާ

ޒުވާން ޢުމުރުގައި ޞިއްޙީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް، ދުންފަތުން ދެނީ މަރުގެ އިންޒާރެއް!

އަނގޮޅިތީމުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޖުލައިމަހަށް ނިންމަނީ

ދަރަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ޖުލައިމަހު ނިންމާލެވޭނެ: ޝާހް

ރ. އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ދަރަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ބެޓަރ އިން ބާ: ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުއްޓަށް

ބެޓަރ އިން ބާ: ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގޮއިދުއަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފި

ބެޓަރ އިން ބާ: ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ހިތާދޫ އާއި އޭދަފުށި

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްޙަތުގެ ޚިދުމަތް ޖުލައިމަހު ފަށަނީ

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 50 51