މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އީޖާދުތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް: ސީޕީ

ބ.ތުޅާދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަންނަ އަހަރު ފުލުހުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކުގެ ޕާޓްނަރަކަށް އެމްޕީއެލް

ސާޖަންޓް އާދަމް ޙަލީމް ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިލްޑިންގ ނަމުގައި ފުލުހުންގެ އިމާރާތެއް ހުޅުވައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި އަނިޔާވި މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ

ބްރިޖްގައި ޓްރެފިކް ލައިޓް ހަރުކުރަން ޖެހޭ އިތުރު ސަރަހައްދުތައް ހުރިތޯ ދަނީ ބަލަމުން

އަލަށް ތައާރަފްވަމުންދާ ކުށްތައް ހައްލު ކުރުމަށް އުފެއްދުންތެރި އައު ހައްލު ހޯދަންޖެހޭ: ސީޕީ

ކުނި ނައްތާލުމަށް ކައުންސިލްތަކުން މާލީ އެހީއަށް އެދި ކުރަމުންދިޔަ އާދޭހަށް ނިމުމެއް

ބްރިޖްގެ ޓްރެފިކް ލައިޓްގެ ބަދަލާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވިގެންދާނެ

ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގްރީން ފަންޑުގެ އެހީ ކައުންސިލްތަކަށް

ބ. ކަމަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

ރ.އަތޮޅުގެ އިތުރު 3 ރަށަކުން ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް މިހާރު ފަރުވާ ލިބޭނެ

ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ ދެމަފިރިއެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު

1

ކޮޅުފުށީގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ގެނބިގެން ނިޔާވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ޞިއްޙީ ސިޔާސަތާއެކު އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރައްވައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކޮށް ވެށި ޚިމާޔަތް ކުރެވޭނީ ކުދިބޮޑު އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްގެން: ޝައުނާ

"ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުއާމީ ފެންވަރުގައިދަނީ އަޑު އުފުލަމުން، މިކަމުން އެހީތެރިކަން ލިބޭ"

4 ރަށެއްގައި ސޯލާ ހަކަތައިން އައިސް އުފައްދާ ޕްލާންޓްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް

މަދު ވަޞީލަތްތަކާއެކުވެސް ބ. ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް މިނިސްޓަރުގެ ތަޢުރީފު

"ހޮރައިޒިއާ 2"އަޑިއަށް ދިޔަ ހިސާބުން ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 51 52