މުޙައްމަދު ނައުރިފް

1022 ލިޔުން

އޭދަފުށީ ފުޓްސަލް ކަޕް: ސީސީއަށް ބޮޑު މޮޅެއް، އެފްރޯއަށް އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ

އޭދަފުށީ މީހުން ފޫހިނުވި "ގިރުވިދިޔަ" އާއި "ފަތު ސަޓަނި"

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅުގައި އޮތް އެންމެ ބާރުބޮޑު ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް މަރާމާތުކުރަނީ

މާޅޮހު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ޖޫންމަހަށް ނިންމަނީ

ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހެއް، އިސްކަން ދޭންވީ ދިވެހިބަހަށް

ފައިނު ފެނާއި ނަރުދަމާ: ފެން ރައްކާކުރާ ޓޭންކްތައް ނިމި މައިހޮޅި އަޅައި ނިމެނީ

ބ.ހިތާދޫ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުން އެމްޓީސީސީއަށް

ކެންދޫ ކައުންސިލުން ރާއްޖޭގައި މުޅިންއަލަށް ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ މުބާރާތެއް

ކެނދިކުޅުދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަނީ

ޕިކަޕަކާއި ފާރަކާއި ދޭތެރޭ ފިތިގެން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނިޔާވެއްޖެ

މާފަރު އެއަރޕޯޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ނިމެންވާއިރަށް އެރަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ފައްކާކުރަނީ

މާކުރަތު ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް މަރާމާތުކުރުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި

މިރޯދަމަހު ބ.އަތޮޅުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އުފެއްދުންތަކުގެ މިންވަރު އެތައްގުނައެއް ދަށަށް

ށ.ގޮއިދޫން މިހާތަނަށް 30 ޓަނުގެ ކަރާ ބޭރުކޮށްފި

މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން، ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ހިތާދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާއެކު ލަފާފުރުމުގެ ލުއިފަސޭހަކަން

އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި މާފަރުން ދައްކަނީ ނަމޫނާ

ކަމަދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން: އުމްރާނީގޮތުންނާއި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރަން ފަހި ފުރުސަތެއް

"މަގޭ ކައުންސިލް އެޕް" ކައުންސިލްތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑުލުޔެއް

1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 51 52