އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3002 ލިޔުން

މުދާ އެތެރުކުރާ މިންވަރު ދެގުނައަށް އިތުރުވެއްޖެ

ބަނގުރާގެ މައްސަލައިގައި 5 ރިސޯޓެއް ބަލައި ފާސްކުރުން

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދަން ފަށަނީ

މިނިސްޓަރު ޢަރަބިއްޔާއާއި އިސްކަންދަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އެމްޕީއެލްގެ 3 ޓަވަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބްރިޖް މެދުވެރިކޮށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

މަޝްރޫޢޫތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުން

މާމިގިނލީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަނދަރު އަންނަ މަހު ބޭނުންކުރަނީ

އައިޔޫއެމް ހިންގަން ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރަނީ

އެޗްސީއެފްސީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ވީއައިއޭގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މަތިންދާބޯޓު ޖައްސައިފި

ބްރިޖާއެކު ޤާއިމުކުރާ ކަރަނޓުގެވިއުގައިގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފި

އާ ރަންވޭގައި ޓެސްޓް ފްލައިޓްތައް މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ޖައްސާނެ

ބިން ލިބުމާއި އެކު އާ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ފަށާނަން- ސްޓެލްކޯ

ވީއައިއޭގެ ވޯޓަރފްރަންޓް މިމަހު ހުޅުވަނީ

ފެނަކައިގެ ގުދަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް ހަދާ ބިންހިއްކައި ނިންމައިފި

2050 ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެއަރޕޯޓްގެ އާ އޭޕްރަންގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މި މަހު ފަށަނީ

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް މި މަހު ފަށަނީ

1 2 ... 139 140 141 142 143 144 145 ... 150 151