އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3350 ލިޔުން

ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ ޤާނޫނެއް ހަދާނަން - މިނިސްޓަރ މަލީޙް

ހެންވޭރު ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

އިމާރާތްކުރުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ޤަވާއިދު އަންގާރަ ދުވަހު އޭޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވަނީ

އިމާރާތްތަކުގެ އިމުން ބޭރުން، އިމާރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ވާޖަހައިގެން އެއްޗެހި އުފުލުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފި

އަމީރްއަޙްމަދުމަގު ދުއްވަން ހުޅުވާލާނީ ހުޅަނގުން އިރަށް

ނާއިބް ރައީސް، އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި

ފެންބޮޑުވުމުން ލިބުނު ގެއްލުން 1.2 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާ

ސާފު ވެއްޓަކީ އެންމެންގެ ޙައްޤެއް، މިކަމުގައި އެންމެން ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ - ނާއިބު ރައީސް

ޑިޒާސްޓާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި އާއިލާ، ގެއަށް ބަދަލުކުރަނީ

ވިއްސާރާގައި އުފެދުނު ކުނި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް ވެމްކޯގެ އެހީ ހޯއްދަވާ - ސިޓީ ކައުންސިލް

ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަން ދެނެގަތުމަށް މާލޭގައި ޓީމްތަކެއް ޙަރަކާތްތެރިވަނީ

އަމީރު އަޙްމަދު މަގުގެ ބަންދުކޮށްފައިވާ ބައި ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

"ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ނަޒަރަކުން ބަލާނަން"

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުން

ދީނީ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޑެންގީ ހުން ފެތުރޭތީ ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ތަރިކައާބެހޭ ސެމިނާރއެއް ބާއްވަނީ

ރައީސް، ކ.ދިއްފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ބަލި ޖެހޭ މީހުން ނިސްބަތުން މަދު

އައިސީޓީ ދާއިރާއާއި އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން ކުރިއެރުވުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަނީ

1 2 ... 139 140 141 142 143 144 145 ... 167 168