އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1102 ލިޔުން

އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ފުރަބަންދުގައިވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި

އާސަންދައިގެ ދަށުން އިތުރު ބަޔަކު ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރައިފި

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ރަށްރަށަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައަށް ރައީސް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

"މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގައި އެކުވެރި ޤައުމުތަކުގެ ޙިއްސާ ބޮޑު"

"މިހާރު ޙާލަތު އޮތްގޮތުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް އެބައޮތް"

ޔާސީންގެ ކެކްޓަސް ކެންވާސް : ދައްކައިދެނީ ފަލަސްތީންގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުން

ކޯވިޑް-19 : ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީގެ 7 މުވައްޒަފުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އދ އޮމަދޫން މާލެ ގެނައި މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވެއްޖެ

ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް މަޤާމަކަށް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ރަށްރަށުގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހޯމް ކަރަންޓީންގެ ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރުން މުހިންމު

ކޯވިޑް-19: ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 4000 މީހުން، އައިސޮލޭޝަންއަށް ނުލެވި 200 މީހުން

މާލޭގައި ފަޅު އޮޑިފަހަރުންނާއި އަތޮޅުތަކުން އެކްޓިވް ސާމްޕަލް ނެގުން އިތުރުކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޕޮޒިޓިވްވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

އަމީތާބު ރަނގަޅުވެ ގެއަށް، އަބީޝެކް އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި

ބުދަދުވަހު ނުފުރުނު ކުއްޖާ އަލުން ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ދިއްގަރު މަލާފަތް : އަދިވެސް އެންމެ އެވޭލާ ގޮތަށް

އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް ފަންޑެއް ޤާއިމްކޮށްފި

"ސިޔާސީގޮތުން ތުހުމަތު ކުރެވުނަސް، ޗައިނާއާއެކު އޮތީ ޒަމާންވީ ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް"

ބައިކް މޯލްޑިވްސް - ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް ގޮވާލާ ޖަމިއްޔާއެއް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 55 56