އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1171 ލިޔުން

ކެލާ ނެރުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް - ކައުންސިލް

ކެލާ ބަނދަރު: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ފޮނި ނިމުމެއް

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ކޯވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ، ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރޭ

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަހީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ބަލައި ފާސްކޮށްފި

ބޮސްނިއާގެ ޤަތުލްއާމުފަދަ އިންސާނިޔާތާއި ޚިލާފު އަމަލެއް ތަކުރާރުވިޔަދީގެން ނުވާނެ - ރައީސް

ހުޅުމާލޭ ޖިމަކުން 8 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޮފީސްތައް ހުޅުވުމާއެކު ކްލަސްޓަރތަކާ ގުޅުމެއްނެތް ކޭސްތައް އިތުރުވަނީ

މިއަދު ޕޮޒިިޓިވް 36 ދިވެހިން 33

މޫސުން ގޯސްވެ މެދުރާއްޖެ ތެރެއާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އުދައަރާފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ކޮމަންވެލްތު އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އާކިޓެކްޓްސްގެ މެމްބަރަކަށް އާކިޓެކްސްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް

"ވެށިފަހި"ގެ ދަށުން ފްލެޓާއި ގޯތި ނުލިބޭ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތިލަފުށީ އަލިފާންގަނޑު މުޅިން ނިއްވާލައި، ތަޙުޤީޤު ފަށައިފި

ވަރި ކައިވެނީގެ މައުލޫމާތު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރަނީ

ތިލަފުށީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު، 4 ގަޑިއިރު ފަހުން ކޮންޓްރޯލްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅޭ އިންސްޕެކްޝަންއެއް: ރަނގަޅު ތަންތަނަށް ސްޓިކަރއެއް ދެނީ

އައްޑޫ ފަޅުގެޔަކުން ބަނގުރާ ކެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހޯދައިފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފުރަތަމަ އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަލަކަށް ކާނަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް : 9 އަހަރުގެ ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ފޮނި ނިމުން

މާވަރުލު އެއަރޕޯޓަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ކުރާނީ ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 58 59