އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1337 ލިޔުން

އެމެރިކާގެ ފިއްތުންތަކާއެކު ވާވޭގެ އާމްދަނީއަށް ލިބޭ ކުރިއެރުން ދަށަށް

ޓެސްލާގެ ފައިދާ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވެއްޖެ

އޮންލައިން ސްްޓްރީމިންގެ ވާދަވެރިކަމުގައި ހިފަހައްޓާނުލެވި ކުއިބީ ހިންގުން ނިމުމަކަށް

ފުރަބަންދަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު ނެޓްފްލިކްސް އެކައުންޓް ހުޅުވާ މީހުންގެ އަދަދު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ދަށަށް

ކެތޭ ޕެސިފިކުން ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަދުކޮށް، ކެތޭ ޑްރެގަންގެ އުދުހުންތައް ހުއްޓާލަނީ

ސައުދީގެ ބޮޑެތި ސުޕަރމާޓްތަކުން ތުރުކީގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކަޓް ކުރަނީ

ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދަށް 4.9 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް

ޔޫއޭއީގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ

ސުވެނިއަރ ފިހާރަތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ބްލެކް ސީ ސަރަޙައްދުން ފެނުނު ގޭހުގެ ރިޒާވްގެ ބޮޑުމިން ހާމަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާ ވަޑާން އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ޔޫއޭއީގައި ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ގެސްޓްހައުސް މާފުށީގައި ހުޅުވައިފި

މި ޙާލަތުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ- ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ޗައިނާއިން ވިލާތަށް އެތެރެކުރާ އެލުމިނިއަމްއިން ނަގާ ޓެރިފް ބޮޑުކޮށްފި

އެޕަލްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

ފަޤީރު ޤައުމުތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުން އިތުރަށް ފަސްކޮށްދެވޭނީ 6 މަސްދުވަހަށް!

ޑިޒްނީ ޕްލަސްގެ މަޤުބޫލުކަމާއެކު ޑިޒްނީއިން އޮންލައިން ސްޓްރީމިންގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަނީ

ނިއުޔޯކްގައި ފަތުރުވެރިކަން އަޑިއަޅާލައި، ހޮޓެލް ރޫމްތަކުގެ އަގު 135 ޑޮލަރަށްވުރެ ދަށަށް!

އެމެރިކާގެ މަލްޓި ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖް ނާކާމިޔާބުވެ، ފަންޑުތަކުގެ ބާކީ ބަހަނީ

މެލޭޝިޔާ އެއަރލައިންސް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ!

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 66 67