އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1337 ލިޔުން

ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑުން އޮސްޓްރޭލިއާ ނިކުންނަނީބާ؟

ކޯވިޑްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، ޖަޕާނުން އަނެއްކާވެސް ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

އީއައިބީ ކޯވިޑް ރިލީފް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބީއެމްއެލްއިން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މުހިއްމު މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވަނީ

އެފްއެޗްޓީއެސްގެ "ހައި-ޓީ" މިފަހަރު އާރްއާރްޓީގެ ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުގައި

އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސްއާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ޗައިނާ އޮތީ ތައްޔާރަށް

މިދިޔަމަހު ޗައިނާގެ އެކްސްޕޯޓަށް 21.1 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް

ލުފްތަންސާ ދަރަނިވެރިވެ، 39000 މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

މަސްތުގެ ދުމުން، އެތައް ޒުވާނެއްގެ ހުނަރު ފަރުދާވެފައި

1

ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އަސަރުކޮށްފައިވާ ސީމަނުންނަށް އެހީވުމަށް އދ.އިން ގޮވާލައިފި

ޗައިނާއާއެކު ވެފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓާނަން: ބައިޑަން

ދޮންދައްތަގެ ވާހަކަ: މަސްތުވާތަކެތީގެ ދަލުން މިންޖުނުވެވިގެން އުޅޭތާ 21 އަަހަރު

2

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވަރޗުއަލް ރިއަލިޓީ ކެފޭ ގައުކޮށީގައި ހުޅުވައިފި

"މަސްތުގެ އަނދިރި ދުނިޔެ، ފިތްކަނޑައިގެންދާހައި ބިރުވެރި"

4

މާލޭގައި މަގުމަތިވެފައިވާ މީހުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނަން ފަށައިފި

ޑީއީޑީއާއި މީޑިއާއިން ކުރިއަށްގެދާ އޮަޕަރޭޝަން: 69،000އަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އަތުލައިގެންފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މީޑިއާތަކާއެކު ޚާއްސަ އޮަޕަރޭޝަނެއް

އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުން ޑިސެމްބަރު 4 އާއި ހަމައަށް ފަސްކޮށްފި

އެލަން މަސްކް ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާއަށްވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި އަލިީއެކްސްޕްރެސް މަނާކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 66 67