އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1171 ލިޔުން

އާސަންދައިގެ އެހީގައި ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ގެންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

މާސް އިންސްޕެކްޝަން: އެންމެ ޙާލަތު ގޯހީ ބޯކޮށާ ތަންތަނުގައި

މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ޗައިނާ އެއިޑްގެ ދަށުން 5 ރަށެއްގައި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަނީ

"ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19އިގެ ހާޑް އިމިއުނިޓީއަކަށް ދާން އަދި ގާތްވެސް ނުވޭ" ޑރ.އަފްސަލް

ފުރަބަންދުގެ ތެރޭގައި ބޭހަށް 422 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވި: އާސަންދަ

ވިއްސާރައިގައި 4 ރަށެއްގައި ފެންބޮޑުވެ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ފުރަބަންދުގައިވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި

އާސަންދައިގެ ދަށުން އިތުރު ބަޔަކު ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރައިފި

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ރަށްރަށަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައަށް ރައީސް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

"މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގައި އެކުވެރި ޤައުމުތަކުގެ ޙިއްސާ ބޮޑު"

"މިހާރު ޙާލަތު އޮތްގޮތުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް އެބައޮތް"

ޔާސީންގެ ކެކްޓަސް ކެންވާސް : ދައްކައިދެނީ ފަލަސްތީންގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުން

ކޯވިޑް-19 : ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީގެ 7 މުވައްޒަފުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އދ އޮމަދޫން މާލެ ގެނައި މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވެއްޖެ

ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް މަޤާމަކަށް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ރަށްރަށުގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހޯމް ކަރަންޓީންގެ ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރުން މުހިންމު

ކޯވިޑް-19: ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 4000 މީހުން، އައިސޮލޭޝަންއަށް ނުލެވި 200 މީހުން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59