އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1033 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 128އަށް

ފިޠުރު ޢީދު: ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރައްވާ - ރައީސް

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު އެކަނިވެސް ބަންގްލަދޭޝްގެ 350 މީހުން ފުރުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 198 މީހަކު އަނބުރާ ޤައުމަށް ފުރުވާލައިފި

ހުރިހާ ތަރިންގެ ގޭގައި ތިބެ އުފެއްދި ކުރު ފިލްމު ބަލާލައިފިންތަ

ކޯވިޑް-19 : 1500އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީންގައި

ކޯވިޑް-19 : މައިނަރ ހޮޓެލް ގްރޫޕުން ޕީސީއާރް މެޝިނަކާއި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ސެނިޓައިޒަރ ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ގެންދިއުމަށް އިތުރު އަސްކަރީ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ކޯވިޑް-19 : އިއްޔެ އެކަނިވެސް 571 މީހަކު އަނބުރާ ޤައުމަށް ފުރުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހަކު އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ބަނގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 152 މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވައިފި

ކޯވިޑް-19 : ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ހުރިހާ ބިދޭސީންގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މަޢާފްކޮށްދީފި

ކޯވިޑް-19 : ސީމެކް ކުންފުނިން އަނެއްކާވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 68.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދުވެސް 230އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މެދުވެރިކޮށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 21.7 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ

ވިލުރީފު ރިސޯޓް ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށްދިޔަ ލޯންޗު ފެންމަތިކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ބިދޭސީންނަށް ޚާއްސަ، 800 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : "ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީން"ގައި މިވަގުތު 830 މީހުން

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް އިތުރު 2 ފްލައިޓު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51 52