އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1337 ލިޔުން

ހޫޘީން ދިން ޙަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ: އަރަމްކޯ

ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ތެރަޕީގެ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށް ބޭނުންވާވަރަށް ވެކްސިން ނުލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު ޖަރުމަނުން ފާޅުކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރު ހުޅުވާލާއިރު ކިއުއާރް ކޯޑް ބޭނުންކުރުމަށް ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި

ކޯވިޑްގެ ވެކްސިން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބެހުމަށް ޖީ-20ގެ ޤައުމުތަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ

މެލޭޝިއާ އެއާރލައިންސް ބަނގުރޫޓުވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ޚަޒާނާފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

އެއްފަހަރާ 3 އެއާޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޤާބިލްކަން އެބަހުރި: އެމްޓީސީސީ

އެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ އިތުރު 4 ކުންފުންޏަކާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އެއަރލައިންތައް އިނދަނުޖެހި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އިތުރު 80 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ: އަޔާޓާ

އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރުން އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ތަންނުދިނުމުން ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުން މިމަހުގެ 19އަށް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުން މާދަމައަށް ފަސްކޮށްފި

އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ 15 ޤައުމަކުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެފްޓީއޭ އެކުލަވާލައިފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

ސަރުކާރުން އެހީ ނުލިބުމުން ނޯވޭޖިއަން އެއަރ ހުއްޓާލަނީބާ؟

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެމިރެޓްސްއަށް 3.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހެލްޕް ޑެސްކެއް ވީއައިއޭގައި ހުޅުވައިފި

ހޮންކޮންގްއާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު ޓްރެވަލް ބަބުލްއެއް ޤާއިމްކުރަނީ

އެޕަލްގެ އަމިއްލަ ޗިޕްތައް ބޭނުންކުރާ ފުރަތަމަ މެކްބުކް ސީރީޒް ލޯންޗްކޮށްފި

އޮސްޓްރޭލިއާއިން 23 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢެއް އިއުލާންކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 66 67