އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1337 ލިޔުން

ޕާކިސްތާނުގައިވެސް ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީން ހުވަދުއަށް ސީޕްލޭން ދަތުރު: އުއްމީދުން ފުރިފައިވާ ހިތްޤާއިމު ދަތުރެއް

ވިޔަފާރިތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް "ޕްރިވެލެޖްޑް ކާޑު" ތަޢާރަފްކޮށްފި

އީރާނަށް މަދަދުވެރިވާ 18 ބޭންކަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ޑަބްލިޔުޓީއޯގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަނބަލެއް އައުމާ ގާތަށް!

އޭވިއޭޝަން ސިނާއަތް އަލުން ކޮޅަށްޖެހުމަށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ގޮވާލައިފި

ވާވޭ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ސެމްސަންގް އަނެއްކާވެސް ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ކުރިއަށް

އެއްގަމުގައި ބަހައްޓާ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކަށްވުރެ ކަނޑުއަޑީގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކުން ފައިދާ ބޮޑު

އެޕަލްގެ ޚާއްސަ އިވެންޓެއް.. އައިފޯނު 12 ލޯންޗުކުރަނީބާ؟

މަލްޓި ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިލީފް ޕެކޭޖު ފާސްކުރުން އެމެރިކާއިން ފަސްކޮށްފި

ޕޮލިމަރ ނޫޓް ނެރުނު ފުރަތަމަ އަރަބި ޤައުމަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ

ހުންގާނު ނުހުންނަ ވިޝަން އޭވީޓީއާރް: ފިއުޗަރިސްޓިކް ކާރުތަކުގެ ފެށުން

ޔޫކޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިނަމާ ޗެއިން، ސިނެވޯލްޑްގެ ސިނަމާތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޯވިޑް-19: ޕެރިސްގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަނީ

އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެޗް.އެންޑް.އެމްގެ 250 ފިހާރަ ބަންދުކުރަނީ

ގޮތް ހުސްވެ، އެމެރިކާގެ އެއަރލައިންތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ފަށައިފި

20 އަހަރަށްފަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގެރިމަސް އެމެރިކާ ބަޒާރަށް

ޗައިނާގެ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޕްލޭން: އެޤައުމަށް ލިބޭނީ އިތުރު މުއްސަނދިކަމެއް

ޤަތަރު އެއަރވޭސްއަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބައްދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން 1.95 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ޓްރަމްޕް ޓެކްސް ނުދައްކާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 66 67