އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1033 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19 : އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ކޯވިޑް-19 : ގުޅީފަޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބައްލަވާލައްވައިފި

ކޯވިޑް-19 : މާލޭ ސިޓީއަށް އެނބުރި ނާދެވިފައި ތިބި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހޯދަނީ

ކޯވިޑް-19 : ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި އޮތް މޮނީޓަރިންގެ ޙާލަތް އުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތުން ބޭސް ސިޓީ އާކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި

ކޯވިޑް-19 : ޑެލިވަރީ ހުއްދަތައް ބާތިލްކުރަނީ ދެން ޖެހޭނީ އަލުން އެދެން

ކޯވިޑް-19 : ޗުއްޓީއަށް ނުގޮސް އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް މަޖިލީހުގެ ދައުރު އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި

ކޯވިޑް-19 : އެސްޓީއޯއިން އިތުރު ސިއްޙީ ސާމާނު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ އިރްފާން ޚާން މަރުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ނުރައްކާ ބޮޑީ ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް - ރައީސް

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ތުރުކީގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޞިނާޢަތަށް 817 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ކޯވިޑް-19 : ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތައް ތަަރައްޤީކުރުމުގައި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުގެ އެހީ

ކޯވިޑް-19 : ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އޮސްޓްރިއާ މީހަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ބަލީގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް "ވައިބަރ ބޮޓެއް"

ކޯވިޑް-19 : "މި ވަޅުގަނޑުން އަރައިގަނެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު"

ކޯވިޑް-19 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ލީޑަރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : މިހާތަނަށް 69 މީހަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ކޯވިޑް-19 : ދެކުނު ކޮރެއާގެ އެހީތެރިކަމަށް ރާއްޖެއިން އެދިއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަންނަ ހަފްތާއަށް ނިންމާލެވޭނެ - އެމްއެންޑީއެފް

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 51 52