އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1337 ލިޔުން

ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަށް ލިބޭ ވިޔަފާރީގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހިފާނަން: ޗައިނާ

ޓްރަމްޕް ވީޓޯކުރެއްވި ޑިފެންސް ބިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ފާސްކޮށްފި

ލައިސަންސް ނެތި ހިންގާ ޗައިނާގެ 39ހާސް އެޕެއް، އެޕްސްޓޯއިން ނަގައިފި

އެލް މޯބައިލް : އެޕަލްގެ އޮތޮރައިޒްޑް ރީސެލަރއަކަށް

ބްރެކްސިޓް "މިނީ ޑީލް"އަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކަށް ޗައިނާގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްދޭ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމުކޮށްފި

ކޯވިޑްގެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކޮރެއާއިން 8.49 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިލީފް ޕެކޭޖެއް

ރިލީފް ޕެކޭޖަށް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅި ޝަރުތު ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމުކުރަނީ

ފިއްތުންތައް ބޮޑުވެ، އެމެރިކާގެ އައު ރިލީފް ޕެކޭޖް ތަސްދީޤްކޮށްފި

ބިނާވެށީގެ ޕްލޭންގެ ބޭރުން ޓުއަރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް ކަނޑައަޅުއްވާނީ ރައީސް

ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް ހުސްވެ، އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް

2028ގައި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އެމެރިކާއަށްވުރެ ޗައިނާ ކުރިއަރާނެ

އީޔޫގެ ސިންގަލް މާކެޓުގައި ވިޔަފާރިކުރާއިރު އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު ޓެރިފްއެއް ދައްކަންނުޖެހޭގޮތަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ރިލީފް ޕެކޭޖަށް ޓްރަމްޕް ބޭނުނުންފުޅުވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ޤައުމު އަނބުރާ ކޮޅަށް ޖެހުމުގައި ރާއްޖެއިން މިސާލު ދައްކައިފި: އެޗްއީއޯސީ

އާލިއާއާއި ރަންބީރް ކައިވެނި ކައިވެންޏާއި ދިމާލަށް

ޕާޓީއާ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، ޑިފެންސް ފަންޑިންގ ބިލް ޓްރަމްޕް ވީޓޯ ކުރައްވައިފި

މަތިންމަތިންދާ ބޯޓު އުފައްދާ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުންފުނީގެ ލަޤަބު އެއަރބަސްއަށް

ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް ސީއީއޯއެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 66 67