އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1171 ލިޔުން

އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ: ސްޓެލްކޯ

މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ޒުވާނުންނާއި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މިއަދު 90 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމުލަ އަދަދު 9000 އާއި ގާތަށް

ވެމްކޯގެ އާމްދަނީ %50 ދަށަށް، ކުނިނެގުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިއަށް

ކޯވިޑް-19: އާއިލާ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވީމަ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެތް؟

ގްރޭޓަރ މާލެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކްއަށް 2 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބްލަޑް ކޭމްޕެއް

ޤައުމަށް އެނބުރިދާން އެދިފައިވާ ބިދޭސީންގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް އޮތްތޯ ބަލަނީ

ލ އިސްދޫން ވަގަށް ނެގި 3 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަޅުލާފައި ހުއްޓާ ހޯދައިފި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

ތުޅާދުއަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި ދިވެހި ޕައިލެޓުން ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ދުއްވާނެ - ސިފައިން

ބޭރު އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ނެތް - އެމްއެންޑީއެފް

ތެޔޮޓޭންކަރުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައި ރައްކާތެރިކަން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ މާލެއާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ގެތަކަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ހުވަދޫ ސަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރުން ވައްގަންނެގި ބައެއް ތަކެތި ހޯދައިފި

އއ. އަތުރުގައިން ލޯންޗެއް ގެއްލި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

އަލިފާން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ކުރިން ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހެދުން މަޖުބޫރުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އަތޮޅުތަކުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދުވަހަކަށް މިއަދު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59