އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1033 ލިޔުން

އޮޅުވާލައި ބްލެކްމެއިލްކޮށް ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މީހަކު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

36 ދިވެއްސަކު، ބޭސް ފަރުވާއަށް އިންޑިއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަދީފި

"ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު، 4000 ހައުސިންގް ޔުނިޓުގެ މަޝްރޫޢުގައި ސޮއިކުރާނެ"

ކޯވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވްވި %84 ކުޑަކުދިން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

އައު އާންމު ޙާލަތުގައި މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ހުޅުވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި

ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މީހުން ނުފޮނުވި ލަސްވަނީ ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ނުހުޅުވާތީ - އާސަންދަ

1530 ފްލެޓު މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ޢިމާރާތުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ޓެލިކިލާސް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ މުދައްރިސުން އަހުލުވެރިކޮށްގެން

ބޯޑަރުތައް ބަންދުވުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއައިން ރާއްޖެ ނުގެނެވިހުރި ބޭސް ގެނައުމުގެ ހުއްދަދީފި

ކޯވިޑް-19: 91000އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައި - އެޑިއުކެޝަން މިނިސްޓްރީ

ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އދގެ އޭޖެންސީތަކުގެ އެހީ ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށްފަހު ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ހިންގާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ލޯންޗްކޮށްފި

"ކަރަންޓަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ދިމާނުވެ ޚިދުމަތް ދެވުމަކީ ކަރަންޓު ވިއުގަ ވަރުގަދަވެފައިވާ މިންވަރު ހާމަވާކަމެއް"

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އަޅާލާ އޯގާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ގޮވާލައްވައިފި

ހުޅުމާލޭ ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވްއިން ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަނަށް ބިން ދީފި

"އަދިވެސް ރާއްކާތެރި ގޮތަކީ ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުން"

ކޯވިޑް-19: ބަންގްލަދޭޝްގެ ތަޢުރީފް އައިޖީއެމްއެޗަށް

މާއުނގޫދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ޗައިނާއިން ދޭ އެހީގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމަންޓުގެ ސާމާނު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51 52