އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1337 ލިޔުން

މެކްޑޮނާލްޑްސްގެ ފައިދާ ބޮޑުވެ، "މެކް ޕްލާންޓް" ލައިނެއް ހުޅުވަނީ

ސައުދީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ލުއިތަކެއް ދެނީ

ބްރެކްސިޓްއަށް ކުޑަތަންވެެއްޖެ! އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭތޯ އަދިވެސް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

މިދިޔަމަހު ޗައިނާގެ އެކްސްޕޯޓަށް 11.4 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އުދުހޭ ކާރު އަންނަ އަހަރު މާކެޓަށް ނެރެނީ

1

މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި އަރަމްކޯއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ

އެމިރޭޓްސްގެ ބައެއް ޕައިލެޓުން 1 އަހަރުގެ ނޯޕޭ ލީވްއަކަށް ފޮނުވާލަނީ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ޗައިނާއިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ބީއެމްޑަބްލިޔުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ފައިދާ އިތުރުވެއްޖެ

ފަންނުވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހޯދާދިނުމަށް ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރަންޖެހޭ

އެމެރިކާގެ ފިއްތުންތައް ބޮޑުވެ، ވާވޭއިން ފޯނު ޗިޕް އުފެއްދުމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނިކުންނަނީ

ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް ދުބާއީން 2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢެއް އިއުލާންކޮށްފި

އައިފޯން 12ގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެ އެޕަލް ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އަގު ދަށަށްގޮސްފި

މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ފޭސްބުކްއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރު

300 މޭލު ބާރުމިނުގައި ދުއްވޭ "ބުގާޓީ ބޮލައިޑް" ތަޢާރަފްކޮށްފި

ބޮއިންގއަށް ގެއްލުން ބޮޑުވެ، އިތުރު 7000 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ

ގެއްލުން ބޮޑުވެ ލުފްތަންސާގެ ފިނި މޫސުމުގެ ދަތުރުތައް މަދުކުރަނީ

ކޮކާކޯލާގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެ، 200 ބުއިމެއް އުފެއްދުން ހުއްޓާލަނީ

1

ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ ޗެއަރމަން ލީކުން ހީ މަރުވެއްޖެ

ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް އައުމާ ދެކޮޅަށް 700 އަށްވުރެ ގިނަ އިޤްތިޞާދީ މާހިރުން!

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 66 67