އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1171 ލިޔުން

އިލާ މޯލްޑިވްސްއިން އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް 3،000 ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފި

ބެލަރޫސްއިން ރާއްޖެ ނާދެވި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން ކުއްޖަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނަކީ ފުރިހަމަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެކަށަ އަޅާފައިވާ ޤާނޫނެއް - ޔޫއެންއޯޑީސީ

"އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓްކުރެވުމަކީ ޖީލުތަކެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވުން"

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ މުޅި ރާއްޖެއަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި

ނ ފޮއްދޫގެ ވަކިވި ޖެޓީ ގުޅުވާލާ މަލަމަތި ބަދަލުކޮށްލައިފި

2

ފުރަބަންދުގައިވެސް، މަތީ ތަޢުލީމް ހުއްޓިފައެއް ނުވޭ

އުދަ އަރާފާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

55 މޭލަށް ވައިގަދަވެ މޫސުން ގޯސް، ރައްކާތެރިވޭ

ލ. ގަމުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޯވިޑް-19އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފްލެޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން: ދެ މިނިސްޓަރުންގެ އަރައިރުމަކަށް

ހއ. ކެލާ: ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް ފައްކާވެފައިވާ ރަށެއް

1

ބޯޑަރު ހުޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަސް: 212 އެތެރެވި، 348 މީހުން ފުރި

ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވަނީ

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅޭ އިންސްޕެކްޝަން: މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތައްހުރީ ހާހެއްހައި ތަން

އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާހޯދުމަށް 59 ބަލިމީހަކު ގެންގޮސްފި

"ފުރަބަންދުގައި ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު މުރާޖަޢާ ނުކުރީ އިންސާފުވެރި ލިސްޓެއް އެކުލަވާ ނުލެވޭނެތީ"

ފެތިފައިވާ ދޯންޏެއް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59