އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1337 ލިޔުން

ބްރެކްސިޓް ޑީލް : ޑިސެމްބަރު 31ގެ ފަހުންވެސް މަޝްވަރާކުރަން އީޔޫ އޮތީ ތައްޔާރަށް

ރިލީފް ޕެކޭޖް ތަޢާރަފްކުރުމާއެކު އެއަރލައިންތަކުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދެނީ

ގެއްލުން ބޮޑުވެ، ޝެލް ކުންފުނީގެ ބައެއް ރިފައިނަރީތަކުގެ ހިއްސާ ވިއްކާލަނީ

ކޯވިޑް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ބިލް އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ބްރެކްސިޓް ޑީލް : ޤައުމުގެ އިސްތިޤުލާލަށް ބުރޫއަރާނެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އިނގިރޭސިވިލާތުން ނާޅާނެ

އެމެރިކާގެ ކޯވިޑް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ އައު ބިލް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފި

ކޯވިޑް ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އެނގޭ ޕާސްޕޯޓެއް ސިންގަޕޫރުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައފި

ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ސައުދީގެ އިޤްތިޞާދު 8.2 އިންސައްތަ މަޑުޖެހިއްޖެ

ކޮކާކޯލާ ކުންފުނިން 2000 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

އެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ 77 ކުންފުންޏަކާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންނަމަހު އިންޑިއާއަށް

ޗައިނާއާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޑަބްލިއުޓީއޯއަށް ހުށަހަޅައިފި

ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ނުގެނައުމަށް ހަފްތާއަކަށް ޚަރަދު ކުރެވޭވަރުގެ ބިލެއް ސެނެޓުން ފާސްކޮށްފި

ބްރެކްސިޓް : ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޯޓުފަހަރަށް ބަނދަރު ކުރެވޭނެގޮތަށް ހިތަދޫ ޕޯޓަށް ބަދަލުގެންނަނީ

ސިންގަޕޫރާއި ޕެސިފިކް އެލަޔަންސްއާ ދެމެދު އަންނަ އަހަރު އެފްޓީއޭ އެކުލަވާލަނީ

ކޯވިޑް-19ގެ 600 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ޖެހޭނެ ފެންވަރަށް އިންޑިއާ ތައްޔާރުވެއްޖެ

ވިންޓަރ ރިލީޒްތަކުގެ ކާމިޔާބީއާއެކު "ޑިޒްނީ ޕްލަސް" އައު އުސްމިންތަކަކަށް

އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުން އެންމެ ގާތީ އެއްބަސްވުމަކާއި ނުލާ: ބޮރިސް ޖޮންސަން

ޓުޓިކޮރިންއިން ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް އައި ފުރަތަަމަ ކާގޯ ފެރީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބަނދަރުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 66 67