އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1171 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19: އެންމެ ގިނައިން ނަފްސާނީ އެހީ ދީފައިވަނީ ޒުވާނުންނަށް

ރާއްޖޭގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ ޢަދަދު 4700އަށްވުރެ މައްޗަށް

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 178 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް، ދިވެހިންގެ ޢަދަދަކީ 141

ސަރުކާރުގެ ނިޒާމުތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފި

މާފުށީ ބިން ހިއްކުން އެއްކޮށް ނިންމާލާނީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑަކާވެސް އެކު

ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި 5 ސައިކަލެއް ޖެހި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ކޯވިޑް-19 : ފަސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅުއެޅި، 667 މީހަކު ކުށް ތަކުރާރުކުރި

ކ. ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުދިތަންކޮޅުގައި 17،000 އާއިލާ އުޅޭ - އަސްލަމް

ބިދޭސީން ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގަފާނެކަމަށް ބަލައި މިތިބީ ތައްޔާރަށް: ފުލުހުން

އިންޑިއާ - ރާއްޖޭ، ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނައިބުރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ ޢާއިލާއަށް މިދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން - އެމްއޭސީއެލް

ފުލުހުންގެ ކޯވިޑް އޮޕަރޭޝަން: 1000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ގަނާކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް

ހުޅުމީދޫ ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް : ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓަށް

ނިޔާވި ފަހުން އައިސޮލޭޝަނަށް ގެންދިއުމަށް ގުޅުނުމީހާގެ އާއިލާގެ ކިބައިން މަޢާފަށްއެދިއްޖެ

ކޯވިޑް-19: ތުލުސްދޫ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގއ. ދާންދޫ ކައިރިން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް ގިރިއަކަށް އަރައިފި

އެއްގަމާއި ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59