އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1212 ލިޔުން

ސައުދީގެ ބޮޑެތި ސުޕަރމާޓްތަކުން ތުރުކީގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކަޓް ކުރަނީ

ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދަށް 4.9 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް

ޔޫއޭއީގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ

ސުވެނިއަރ ފިހާރަތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ބްލެކް ސީ ސަރަޙައްދުން ފެނުނު ގޭހުގެ ރިޒާވްގެ ބޮޑުމިން ހާމަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާ ވަޑާން އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ޔޫއޭއީގައި ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ގެސްޓްހައުސް މާފުށީގައި ހުޅުވައިފި

މި ޙާލަތުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ- ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ޗައިނާއިން ވިލާތަށް އެތެރެކުރާ އެލުމިނިއަމްއިން ނަގާ ޓެރިފް ބޮޑުކޮށްފި

އެޕަލްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

ފަޤީރު ޤައުމުތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުން އިތުރަށް ފަސްކޮށްދެވޭނީ 6 މަސްދުވަހަށް!

ޑިޒްނީ ޕްލަސްގެ މަޤުބޫލުކަމާއެކު ޑިޒްނީއިން އޮންލައިން ސްޓްރީމިންގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަނީ

ނިއުޔޯކްގައި ފަތުރުވެރިކަން އަޑިއަޅާލައި، ހޮޓެލް ރޫމްތަކުގެ އަގު 135 ޑޮލަރަށްވުރެ ދަށަށް!

އެމެރިކާގެ މަލްޓި ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖް ނާކާމިޔާބުވެ، ފަންޑުތަކުގެ ބާކީ ބަހަނީ

މެލޭޝިޔާ އެއަރލައިންސް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ!

ޕާކިސްތާނުގައިވެސް ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީން ހުވަދުއަށް ސީޕްލޭން ދަތުރު: އުއްމީދުން ފުރިފައިވާ ހިތްޤާއިމު ދަތުރެއް

ވިޔަފާރިތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް "ޕްރިވެލެޖްޑް ކާޑު" ތަޢާރަފްކޮށްފި

އީރާނަށް މަދަދުވެރިވާ 18 ބޭންކަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ޑަބްލިޔުޓީއޯގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަނބަލެއް އައުމާ ގާތަށް!

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 60 61