އިސްމާޢީލް އާޒިމް

483 ލިޔުން

ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމު ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ނިޒާމުގައި ވިޔަފާރިތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހިމަނަނީ

އއ. އުކުޅަހުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއާއި ހަވާކޮށްފި

ހަތަރުވަނަ "މޫދު މާކަނޑުގެ ފެސްޓް" ދިގުރަށުގައި ބާއްވައިފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

"ޒުވާނުންގެ ހޮޅުއަށި" - ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް

ހިންނަވަރުގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް އުންމީދީ މަޝްވަރާތަކެއް !

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބައިކް މޯލްޑިވްސްއިން ޚާއްސަ ބައިސްކަލު ބުރެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހިއްސާވިއްކުން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފި

ހިންނަވަރު ހަލީމާގެ ކަސަބު ބޯވަޅު

ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މާލޭގެ 12 ސްކޫލަކުން، 515 ދަރިވަރުން ޤައުމީ ކެޑޭޓްކޯއާ އަލަށް ގުޅިއްޖެ

އައު ޚިދުމަތްތަކާއި އެކު ޗިލްޑްރަންސް މަލްޓި މީޑިއާ ލައިބްރަރީ ހުޅުވައިފި

އިސްރާއިލުގެ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަށް ހުއްޓާލުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

އޯއައިސީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޚަލީލް ސަޢުދީއަށް

ރާއްޖޭގެ ވަޔަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ސާފު ވައިކަމުގައި ހަދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ!

ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތު އުދައެރުން އެކަށީގެންވޭ! ސަމާލުވޭ!

މޮރީޝަސްއިން އައި.އޯ.އައި.ޖީ 2023 ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ބިޑަށް ތާޢީދުކޮށްފި

ނޭޕާލްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނުގެ ލޯނަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލި ހުރިހާ ޖާގައަކަށް ކުދިން ނަގައިފި

200 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއިއެކު މޯލްޑިވްސް ވިމަންސް ރަން 2019ގެ ދެ ވަނަ އެޑިޝަން ބާއްވައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24 25