އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1337 ލިޔުން

އުއިގަރ މުސްލިމުންގެ ހައްޤުގައި، ޗައިނާއިން ކަފައާއި ޓޮމާޓޯ އިމްޕޯޓްކުރުން އެމެރިކާއިން ހުއްޓާލައިފި

1.22 ޑޮލަރަށް ވީޑިއޯ ސްޓްރީމްކުރެވޭ ޕްލޭނެއް އެމަޒޯންއިން ތަޢާރަފްކޮށްފި

މިޞްރުގެ ބޯޑަރުތައް ޤަތަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ބޮއިންގއިން ޑެލިވަރކުރި ބޯޓުގެ އަދަދު 60 އިންސައްތަ ދަށަށް

ފޯޑްގެ ގެއްލުން ބޮޑުވެ، 3 ކާރުޚާނާއެއް ބަންދުކުރަނީ

ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކް ޝޯވ : އޭ.އައި ސެންޓާއި ބްލޫޓޫތް މާސްކް ދައްކާލައިފި

އެޕަލްއިން އިލެކްޓްރިކް ކާރު އުފެއްދުމުގެ ވިޔަފާރިއަށް ނިކުންނީ

3 އަހަރަށްފަހު ސައުދީއާއި ޤަތަރާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ގަލްފުގެ ޤައުމުތަކާއި ޤަތަރާ ދެމެދު މިހަފްތާ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް ވިޔަފާރި ފަށަނީ

ސެމްސަންގެ 4 ވަނަ ކުއާޓާގައި 26 އިންސައްތައިގެ ފައިދާއެއް

ބްރެކްސިޓް ޑީލް އެކުލަވާލާފައިވާގޮތުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކެއް

ޗައިނާގެ ކުންފުނިތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން އައު އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވާލައިފި

20 އަހަރަށްފަހު ބާގާ ކިންގް ރީބްރޭންޑްކޮށްފި

ބެޒޮސް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު، އިލޯން މަސްކް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާއަށް

މި ޑްރޯންގެ ސަަބަބުން 3 ދުވަސް ހޭދަވާ ވެކްސިން ޑެލިވަރީތައް މަދު މިނެޓްކޮޅަކަށް އަވަސްވެގެންދާނެ!

2020 : އީލޯން މަސްކްއާއި ޖެފް ބެޒޯސްގެ މުއްސަނދިކަން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އިތުރުވި

ކުއިބީގެ ކޮންޓެންޓްތައް ރޯކޫ އިންކްއަށް ވިއްކާލަނީ

"ގްރެބް"ގެ ފައިދާ 70 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

ތެލުގެ ބާޒާރު ހަމައަކަށް އެޅޭނީ މިއަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގައި: އޯޕެކް

ޗައިނާގެ ތެޔޮ ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށްވެސް އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 66 67