އިސްމާޢީލް އާޒިމް

447 ލިޔުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ދިވެހިންނަކީ ބަސްވިކޭ ބަޔަަކަށް ހަދާނަން - ޝާހިދު

ރޯދަމަހަށްފަހު ޕާކިން ސްޓިކަރ ޖެހި އުޅަނދުތަކުގެ ޢަދަދު 40 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ!

ވީއައިއޭ ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ މިސްރާބު ވަރަށް ސާފު - ކުވައިތު ފަންޑު

މިއަހަރު 12 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި 400 ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރާނަން - ޗައިނާ

ޕާޓްނަޝިޕް ފޯރަމްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އަގު އެތަށް ގުނައަކަކަށް އަރައިފި - ޝާހިދު

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދޭން ވަޢުދުވެއްޖެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 9.2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމާއި ޖަލުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް އިޔޫން 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރު

ފެރީގެ ނިޒާމުގެ ޕްލޭން މިއަހަރު ނިންމާ އަންނަ އަހަރު ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާނަން - އަސްލަމް

ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅޭގޮތަށް ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ފާސްކުރި އުސޫލު އުވާލައިފި

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތަކަށް އެތަށް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ އެހީ

އިންވެސްޓަރުންނާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އިންޑިއާއިން އެހީވާނެ- ސަފީރު

ބޭހާއި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރީއެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ހަމަހަމަ ތަރައްޤީ ގެނައުމުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވާ- ޝާހިދު

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިވުން މުހިންމު - ޝާހިދު

މާލެ، ވިލިމާލެ، ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ބްރިޖުތަކަކުން ގުޅުވާލަނީ

ޓޯ ޔާޑްގައި ނުގެންގޮސް ހުރި 79 އުޅަނދެއް ނައްތާލައިފި

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ލޭހަދިޔާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޭޓާބޭސް ތަރައްޤީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ - ހެލްތް މިނިސްޓަރ

މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެންމެން އަތުގުޅާލަން ޖެހޭ - އަމީން

ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ހެޔޮމަގަށް ތަބާވާ ތަޙައްމަލުކުރެވޭ ޒުވާނުން ބޭނުންވޭ - ނާއިބު ރައީސް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22 23