އިސްމާޢީލް އާޒިމް

650 ލިޔުން

ބިދޭސީއަކު ހޯދަން އިމިގްރޭޝަނުން އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބީ ލިބޭނީ، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކޮށްގެން - މިނިސްޓަރ

ހުނަރުވެރިން ބިނާކުރުމުގައި އެމްއެމްއައި ދައުރު ބޮޑު - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ސިހުރުހަދަން ބޭނުންކުރާކަމަށް ބެލެވޭ ސާމާނުތަކެއް ލ.ގަމުން ހޯދައިފި

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކާއި މެދު މުއައްސަސާތަކުން އަމަލުކުރާގޮތް އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ - އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން ޙާލު ސީރިއަސްވި މީހާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ފުލުހުން

ރާއްޖެއާއި ސައިޕްރަސްއާ ދެމެދު ވިސާއާއި ނުލާ ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ސެންޓަރެއް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ވަނީ ނިމިފައި - ޔުމްނާ

ޕާކިން ސްޓިކާ ޖެހި އުޅަނދުތަކުގެ އަދަދާއި، މާލޭގައި އެކްސިޑެންޓްވި އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒުގައި ހަދިޔާ ބަހައިފި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ކުދި ޤައުމުތަކަށް ކުރާ އަސަރުތައް ބޮޑެތި ޤައުމުތަކަށްވެސް ކުރާނެ

ބޭރުގެ ބޯޓަކުން ގެއްލުނު ފަޅުވެރިއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން އެމްޑްބްލިއުއެސްސީގައި އެބަހުރި - އާޒިމް

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރާއި ފެންވަޅުތަކުގެ އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

މާފަރު އެއަރޕޯޓްގެ ދެވަަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތަށް ޔޫއޭއީން އެހީ ހަމަޖެހިއްޖެ

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ޕާކު އަންނަމަހު ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

ވީއައިއޭގެ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންތައް ރިކޯޑު އަދަދަކަށް

ގެމަނަފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމްގެ ސްކޫލުގައި އިތުރު ކްލާސްރޫމްތަކެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާއާއި އޭނާގެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ކުދިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32 33