އިސްމާޢީލް އާޒިމް

351 ލިޔުން

މާފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަދިރިންޖެހޭ ބަލިތަކާދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕޭނުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޖުޒާމު ބަލި ނައްތާލެވޭނީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެގެން- ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ

އައިފޯން އެކްސް އެސްގެ ކެމެރާގެ މޮޅުކަން ދައްކާލީ ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކުން

ރޯދަމަހު ޙާފިޒުންނާއި، ޤާރީން ގެނައުމަށް 45 ދުވަހުގެ ވިސާއެއް ދޫކުރަނީ!

ތަފާތު އުކުޅުތަށް ބޭނުންކޮށްގެން ޅަ ޢުމުރުގައި ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ - ރައީސް ވަޙީދު

ހުޅުމާލޭގައި އަލިފާންރޯވި ސަރަހައްދުން އަރާ ދުމަށް ސަމާލުވޭ - އެންޑީއެމްއޭ

ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައި ފެން ދައުރުނުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތޮއްޑޫގެ އުފެއްދުންތައް ހުސްނުވެ އަގުހެޔޮކޮށް މުޅި ރޯދަމަހު ލިބޭނެ

ވިސާ ނެތި މިއަދުން ފެށިގެން ތައިލެންޑަށް ދެވޭނެ

އޯޓިޒަމް ދުވަަސް ފާހަގަކުރުމަށް ލޯންޗުކުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

މަލިކަށް އަތްގަދަކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން - ސަރުކާރު

ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ރަށްރަށުގައި ޓުއަރިސްޓް ސްކައުޓުން!

އެމް.އެމް.އައި.އިން މަދަހަ ކިޔަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށަނީ

އައު މަޖިލީހުން ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލަދޭންޖެހޭ - ކޮމަންވެލްތު

ފިންލޭންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދެ ދެމަފިރިކަނބަލެއް

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަކީ ހާމަކަން ބޮޑު އިންތިޚާބެއް- ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

އެމްޑީޕީން ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް ޑރ. ވަހީދު މަރުހަބާ ކިޔައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17 18