މިޒްނާ މުހައްމަދު

540 ލިޔުން

ރާޖަޕަކްސައާ އެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމުކުރަން އިންޑިޔާއިން ނިންމައިފި

އިންޑޮނޭޝިޔާގައި 189 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓިއްޖެ

ސްރީލަންކާގެ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

މިޔަންމާގައި އަދިވެސް ދަނީ ރޮހިންޔާއިންނާ ދެކޮޅަށް ޖަރީމާތައް ހިންގަމުން- އދ

ޔަމަނުގެ އިންސާނީ ޙާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވާން މަޖުބޫރު- އދ

އެމެރިކާގެ މިޑްޓަރމް އިންތިޚާބަށް އީރާނުން ނުފޫޒުފޯރުވާނެކަމަށް ބުނާ ބުނުން ދޮގުކޮށްފި

1988ގެ ނިއުކްލިޔަރ މުއާހަދާއިން ވަކިވުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައިފި

ބްރެކްސިޓްގައި އިތުރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާކުރަނީ

އދގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރަކަށް ލިބޭ ގިނަ އިނާޔަތްތައް ފަލަސްތީނަށް ދޭން ނިންމައިފި

ޔަމަންގެ ބޮޑުވަޒީރު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

އެމެރިކާއިން ބޭނުންވަނީ އީރާނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން - ރޫޙާނީ

ޢާއިޝާ އަލް ރާބީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިސްރާއީލަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

ޚަޝުޤްޖީގެ މައްސަލަައިގައި ވިޔަފާރި ހުއްޓާލާކަށް ނުޖެހޭ: ޓްރަމްޕް

ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުން ވަރަށް އަވަހަށް އިޢުލާންކުރާނެ: ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރެވޭނީ އެމެރިކާގެ ރުހުމާއެކު: ޓްރަމްޕް

ބްރެކްސިޓް މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރިއެރުން ލިބެމުންދާތީ މަރކެލް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާއިން ދެ ޤައުމުގެ ލީޑަރުންގެ ދެވަނަ ސަމިޓަކަށް ތައްޔާރުވަނީ

ސޫރިޔާގެ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން މަނާ ސަރަހައްދުތަކުން ހަތިޔާރު ބާލަނީ

ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން ނައްތާލާނޭކަމުގެ އިންޒާރު އުރުދުޣާން ދެއްވައިފި

ތުރުކީ ފައުޖުތައް ސޫރިޔާއިން ފައިބާނީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުން- އުރުދުޣާން

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 27