މިޒްނާ މުހައްމަދު

540 ލިޔުން

ކޮޕް 21ގެ މަޝްވަރާތައް ހަލުވިކުރަން ޖެހޭ-ފަރަންސޭސިވިލާތް

އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާޤަށް ފޮނުވުމާ އިރާޤުން ދެކޮޅު!

ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާ، އޭނާގެ ހިއްސާގެ 99 އިންސައްތަ ބަހާލަނީ

ރަޝިޔާއިން ސޫރިޔާއަށް ދޭ އެއްބާރުލުމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ- އަސަދު

ނޭޓޯ އޮތީ ތުރުކީއާއެކު- ނޭޓޯގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން

އައި.އެމް.އެފްގެ ކަރަންސީ ރިޒާވްގައި ޗައިނާ ޔޫއާން ހިމަނަނީ

އަންހެނުން ބައިވެރިވާ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބަށް ސައުދީން ތައްޔާރު

ކޮޕް-21 ސަމިޓް- ދުނިޔޭގެލީޑަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް

ކޮޕް-ޓުވެންޓީ ވަންގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ތަޤްރީރުކުރައްވައިފި

މޫސުމާ ބެހޭ ބައްދަލުވުން އޮންނަ އިމާރާތް އދއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރެފިއުޖީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެހީ ބޭނުން- ގްރީސް

އައި.އެސްއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަން ސޫރިޔާ ސަރުކާރުން ތައްޔާރު

އެޑެލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަލްބަމް ލީކުކޮށްލައިފި

މިރުސް ކެއުމަށް ލޯބިކުރާ ޗައިނާ މީހެއްގެ ވާހަކަ..!

ރަޝިޔާގެ ބޯޓަށް ދިން ހަމަލާ ތަހުޤީޤް ކުރާނަން- މިސްރު

އެއާރ ޕްރާންސްގެ ދެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ކުއްލި ހާލަތުގައި ޖައްސައިފި

ފްރާންސާއިއެކު ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ތައްޔާރު- ސޫރިޔާ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ފުލުހުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

އައި.އެސް ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލާނަން- ފްރާންސްގެ ރައީސް

ސޫރިޔާއަށް އެމެރިކާގެ އެއްގަމު ސިފައިން ނުފޮނުވާނެ- އޮބާމާ

1 2 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »