މިޒްނާ މުހައްމަދު

540 ލިޔުން

ނިއުކްލިޔަރ އެއްބަސްވުމަށް އީރާނުން ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭ: އައި.އޭ.އީ.އޭ

ވިލާތުގައި އުފެދެމުންދާ ހިޖުރަވެރިންނާ ދެކޮޅު އޮއިވަރާމެދު އދން ކަންބޮޑުވޭ

ރުކްބާންގައި ތިބި ރެފިއުޖީންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް އެހީ ބޭނުންވޭ: އދ

ހުދައިދާއިން ހޫޘީ ހަނގުރާމަވެރިން ބޭލުމަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކަމަށް ޔޫ.އޭ.އީ އިން ބުނުން

ސައުދީ ޢަރަބިޔާއިން ހިންގި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި

ޣައްޒާގައި މުޒާހަރާކުރަމުންދިޔަ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ޒަޚަމުކޮށްލައިފި

ސޫރިޔާގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެ ގައުމުން ބޭލުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކިމް އާއި ޓްރަމްޕްގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް

ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭގައި ބަލިމަޑުކަން އިތުރުވެދާނޭކަމަށް ބުނެ ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އިން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި

ރެފިއުޖީންނަށް އެހީވުމަށް އިޓަލީވިލާތުން 1.7 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި

ލަޔަން އެޔަރގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ކަޅުފޮށީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި

ސޫދާންގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާތަކަށް އެއް މަސްދުވަސް- އަދިވެސް ޙައްލެއް ނުފެނޭ

ފާރުގެ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް އަދިވެސް އެއްގަލަކަށް ނޭރިފައި

އދން ފަލަސްޠީނުގައި ހިންގާ ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރަން އިސްރާއީލުން ނިންމުން

ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ސަމިޓާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ މަޝްވަރާތައް ބާރު ދުވެލީގައި ކުރިއަށްދަނީ

ކިމް އާއި ޓްރަމްޕްގެ ސަމިޓަށް ޖަޕާނުން ކުރަނީ ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް

އީރާނުން ޖައްވަށް ސެޓެލައިޓެއް ފޮނުވަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވި

އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ބްރެކްސިޓް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިނަމަ ގެއްލުންވާނީ އިނގިރޭސިވިލާތައް: މެކްރޯން

ބްރެކްސިޓް ވޯޓާމެދު ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ ބަސް

ބްރެކްސިޓް ޑީލަށް އިނގިރޭސި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރުހުމެއް ނުލިބުނު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 27