މިޒްނާ މުހައްމަދު

540 ލިޔުން

މި ހަފުތާބަންދުގައިވެސް ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި މުޒާހަރާތައް

ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަނެއްކާވެސް ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަޤާމަށް

ޖީ.ސީ.ސީ ސަމިޓުގައި އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދިނީ ސަރަޙައްދީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ ވާހަކަތަކަށް

އެހެން ޤައުމުން ކުރާ ޝަރީޢަތަކަށް ސައުދީ ރައްޔިތަކު އެ ޤައުމަކަށް ނުފޮނުވާނެކަމަށް ބުނުން

ސީ.ޑީ.ޔޫގެ ލީޑަރަކަށް އަނަގްރެޓް ކްރެމްޕް-ކެރެމްބޯއަރ

ޕެރިހުގެ މުޒާހަރާގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ހަމަލާދިން ޢާއްމުންނަށް މެކްރޯންގެ ފާޑުވިދާޅުވުން

ބަހްރެއިންގެ ޢާއްމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ނިމިއްޖެ

ޚާޝޫގްޖީގެ މައްސަލައިގައި ސީ.އައި.އޭގެ ހޯދުންތަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެވޭނެ- ސައުދީ

ސޫރިޔާގައި ވިހަ ގޭހުން ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ފަރާތެއް ނުވި

ކަންދަހާރުގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ ކޮންސުލޭޓަށް ދިން ހަމަލާ އދން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާ އާއި ޔޫ.އޭ.އީއަށް ޑްރޯން ހަމަލާ ނުދޭން ހޫޘީން ނިންމައިފި

ޑިސެމްބަރުގެ ޖީ.ސީ.ސީ ބައްދަލުވުމާ މެދު ކުވައިތުން ގިނަ އުއްމީދުތަކެއް!

ރާޖަޕަކްސަގެ މައްޗަށް މަޖިލީހުގައި އަލުން ވޯޓު ނެގުމަށް ސިރިސޭނާ ގޮވާލައްވައިފި

ބްރެކްސިޓްގެ ދެލިކޮޕީ ފައިނަލްކުރަން އީޔޫއާ ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރުކަމަށް މޭ ވިދާޅުވެއްޖެ

ފުރަތަމަ ބޮޑުހަނގުރާމަ ނިންމާލިތާ އެއް ޤަރުނު

ކެލިފޯނިއާގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 25 އަށް

އިއްތިހާދުގެ މަތިންދާބޯޓުތަކަށް އެމެރިކާއިން ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ބޮއިންގް މަރުކާގެ ބައެއް މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ ފެންވަރު ބަލަން އަންގައިފި

އެމެރިކާގެ ބަންޑާރަނާއިބުކަމުން ސެޝަންސް ވަކިކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ސިޔާސަތާ މުޅި ދުނިޔެވެސް ދެކޮޅު ހަދާނެ- އީރާން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 27